حدود صلاحیت داور صلاحیت داور در خصوص خسارت تاخیر تادیه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که در قرارداد داوری، حدود صلاحیت داور در حوزه تفسیر و اجرای قرارداد تعیین باشد، اظهارنظر در خصوص خسارت تاخیر تادیه خارج از صلاحیت داور است؛ زیرا خسارت تاخیر تادیه به عنوان یک حق خاص مستلزم صلاحیت خاص داور بوده که در فرض مذکور فاقد آن است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/13

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان ح. امیدوار همت آبادی و م. م. و ف. ک.د. با وکالت ش. م.گ. به طرفیت ف. ع. به خواسته ابطال رای داور (مالی) (اعلام بطلان قرار داوری و اعتراض به رای مورخ 93/10/9 داوران با احتساب کلیه خسارات و هزینه دادرس و حق الوکاله وکیل در پرونده شماره 9209980213300048 ) به مبلغ 1/000/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی به استناد شماره پرونده استنادی 9309980213300048 - درخواست جلب نظر کارشناس - رای شماره --- مورخ 1393/10/09 - کارت ملی به شماره ----- مورخ 1358/01/15 - وکالت نامه شماره 003498 مورخ 1393/11/18 - کارت ملی شماره ----- مورخ 1338/12/01 - کارت ملی شماره ----- مورخ 1329/01/01 نظر به اینکه حسب قرارداد فیمابین اصحاب دعوی با فسخ قرارداد می‌بایست به طرف مقابل قرارداد ابلاغ شود و فسخ از موارد اعلانی می‌باشد و ذینفع مکلف است تائید فسخ را از مرجع مربوطه اخذ نماید و همچنین قرارداد مزبور با اقاله متزلزل نگردیده است و اکنون ذینفع به استناد به فسخ تقاضای ابطال حکم رای داوری را از محاکم قضایی مطالبه بنماید و صرف استرداد قسمتی از سند پرداخت مال الاجاره (چکها) به خواهان دلالت بر فسخ قرارداد نمی‌باشد در صورت اختلاف طرفین می‌بایست به داوری رجوع نمایند قرارداد فیمابین هم از اعتبار قانونی نیفتاده است و هنوز قرارداد مزبور دارای اعتبار قانونی است و به هر جهت به عهده موجر است که پول ودیعه یا رهن اولین ملک متنازع فیه را به مستاجر مسترد نماید. لذا دادگاه دعوی خواهان را قابل پذیرش ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری وظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- فرشید دریانوش

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/22

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقایان 1 . م. م. 2 . آقای ح. الف.الف. 3 .آقای ف. ک.د. به طرفیت آقای ف. ع. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه یکصدو هشتاد دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن حکم بطلان دعوی ابطال رای داوری به لحاظ عدم احراز مراتب فسخ صادر گردیده ،دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ولوایح تقدیمی از آنجا که تجدیدنظر خواهی مبنی بر 1 .فسخ قرداد 2 .عدم اظهار نظر داوران منتخب 3 . ارجاع امر به داوری توسط یک طرف قرارداد که شامل دونفر بوده انجام نشده است 4 . داوران حق تعیین خسارت تاخیر را نداشته اند،دادگاه با عنایت به اینکه تعهدات تجدید نظر خوانده به عنوان احد از طرفین قرارداد با ر. یت سایر طرفین به عهده طرف دیگر قرارداد(ف. ک.د.) قرارداد شده است و این به معنای فسخ قرارداد که موجب انحلال اصل قرارداد با عنایت به غیر قابل تجزیه بودن قرارداد اصلی نبوده، بخصوص که شرط داوری به عنوان جزئی از قرارداد کماکان در مورد روابط طرفین حاکمیت داشته و قرارداد واجد آثار قراردادی طرفین بوده وخصوصا اینکه تعهدات تجدید نظر خوانده را شریک دیگر عهده دار گردیده است ثانیا ارجاع اختلاف به داور توسط احد از طرفین قرارداد هم واجد منع قانونی وحقوقی نبوده وموارد سابق الذکر با توجه به اصل توسعه داوری مواجه با ایراد اساسی نبوده ،در مورد عدم اظهار نظر داوران منتخب ،با عنایت به اینکه به شرح رای شماره --- هیات داوران جهت اظهار نظر تعیین شده است و تعیین هیات مذکور مسبوق به بررسی شرایط شکلی قرارداد جهت تعیین داوری وهیات داوری بوده که به شرح رای سابق الذکر مورد تعیین تکلیف واقع گردیده وموجبی جهت بررسی و ورود مجدد با فرض بقای رای مذکور وجود ندارد، در خصوص خسارت تاخیر تادیه مورد حکم داوری با عنایت به مفاد ماده 7 قرارداد که مراجعت به صلاحیت داور در حوزه تفسیر و اجرای رای داوری دارد و توجه به اینکه خسارت تاخیر تادیه به عنوان یک حق خاص مستلزم صلاحیت خاص داور جهت اظهار نظر بوده که مانحن فیه فاقد آن میباشد بنابراین دادگاه رای داور را در خصوص خسارت تاخیر تادیه مورد حکم مستند به بند 3 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی خارج از صلاحیت داور تشخیص بانقض رای مورد اعتراض در خصوص مورد مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری در خصوص خسارت تاخیر تادیه مورد حکم صادر واعلام می‌نماید ودر سایر موراد با رد تجدید نظر خواهی به تایید رای بدوی اظهار نظر می‌شود رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی

منبع
برچسب‌ها