نظریه مشورتی شماره 7/1402/593 مورخ 1402/12/16

تاریخ نظریه: 1402/12/16
شماره نظریه: 7/1402/593
شماره پرونده: 1402-186/1-593ک

استعلام:

با توجه به این‌که حسب تصریح ماده 29 قانون مجازات اسلامی، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد بود و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از سه سال تجاوز نخواهد کرد؛ لذا در صورتی‌که محکوم‌علیه پس از محاسبه هر روز بازداشت از قرار دو میلیون و پانصد هزار ریال به مدت 3 سال بازداشت بدل از جزای نقدی داشته باشد، اجرای احکام کیفری در خصوص مابقی مبلغ جزای نقدی می‌بایست چه تصمیمی اتخاذ نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 29 قانون مجازات اسلامی بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر باشد و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند؛ بنابراین چنانچه حبس بدل از جزای نقدی محکوم به مدت سه سال، موجب استهلاک جزای نقدی مورد حکم نشود، در فرض شناسایی اموال محکوم در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال برای استیفای باقی مانده جزای نقدی مورد حکم توجیه قانونی ندارد و تبصره 2 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر فرضی است که در طول اجرای حکم تقسیط یا حبس بدل از جزای نقدی، امکان استیفای مابه‌ازای بخش اجرا نشده جزای نقدی از اموال محکوم وجود داشته باشد؛ مگر در خصوص جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 که در این جرایم برابر تبصره 2 ماده 60 این قانون، جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکوم‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می‌شود.

منبع