فرجام خواهی از قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مواردی که آرای دادگاه‌های بدوی به دلیل عدم درخواست تجدیدنظر قابل فرجام خواهی هستند؛ در صورت رد دادخواست تجدیدنظر به دلیل عدم رفع نقص؛ رای صادره قابل فرجام خواهی نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای الف. ص.ت. دادخواستی به طرفیت 1 - شرکت گاز استان... 2 - شرکت بیمه... به خواسته مطالبه دیه اعضاء و جوارح به میزان 109 درصد دیه کامل مرد مسلمان به لحاظ انفجار لوله گاز شهری تقدیم محاکم عمومی خرم آباد نموده که پرونده به شعبه پنجم عمومی ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالا‌ اینست که خواهان توضیح داده است در تاریخ 1392/04/14 در منزل مسکونی خود بر اثر نشست لوله گاز شهری در اتاق خواب پس از روشن نمودن کلید برق اتاق براثر انفجار واقع شده شدیدا دچار سوختگی به میزان 80 درصد شده که با انتقال به بیمارستان و پس از تحمل هزینه های گزاف دچار نقص عضو شدید هم شده است و از آنجا که شرکت گاز تقصیر خود را در بروز حادثه پذیرفته و نظر به اینکه شرکت مذکور نزد شرکت بیمه... براساس قرارداد بیمه شده است لذا توجها‌ به پرونده کیفری و قاعده لاضرر و مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی درخواست صدور حکم به شرح فوق را نموده است وی ضمن دادخواست تقدیمی درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی هم نموده است. متعاقبا آقای غ. خ. با تقدیم وکالتنامه خود را به عنوان وکیل خواهان معرفی کرده است شرکت ملی گاز استان... طی لایحه ای که تقدیم دادگاه نموده است با ارائه تصویری از مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی مصوب 1384/02/25 دفاعا اظهار داشته که شرکت گاز اصولا‌ هیچگونه مسئولیتی برای بازرسی از تجهیزات اختصاصی و داخلی مشترک را ندارد. و مشترک موظف است در اجرای لوله کشی داخلی و نصب تجهیزات مربوطه و استفاده از گاز طبیعی، استانداردها و ضوابط فنی و ایمنی را رعایت کند و چنانچه در محدوده واحد مشترک حادثه ای منجر به خسارت مالی و جانی برای آن ملک و یا املاک مجاور حادث شود شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و برابر ماده 3 قرارداد بیمه حوادث مشترکین خانگی در قبال حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی با بیمه...و شرکت گاز این شرکت صرفا‌ به عنوان مرجع اعلام حادثه و معرفی شخص یا اشخاصی آسیب دیده اقدام می‌نماید و رد دعوی راخواسته است. دادگاه بدوا‌ در خصوص اعسار از هزینه دادرسی به تحقیق از گواهان پرداخته و سپس طی دادنامه --- - 1392/11/13 حکم به اعسار متقاضی صادر نموده است که با تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه...نسبت به دادنامه مرقوم شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است و در ماهیت دعوی شرکت بیمه... طی لایحه ای با اعلام این مطلب که شرکت بیمه... شرکتی دولتی می‌باشد که متعلق به بیت المال است با اشاره به قرارداد تنظیمی فیمابین شرکت بیمه...با شرکت ملی گاز اظهارنموده که حداکثر تعهدات حدود 12 میلیون تومان می‌باشد و با توجه به گذشت چندسال از وقوع حادثه تعهدات این شرکت در سالهای 89 و 90 کمتر از مبلغ فعلی بوده است.لذا مسئولیت شرکت گاز استان نزد شرکت بیمه... بسیار ناچیز است و به علاوه این شرکت هیچگونه مسئولیتی ندارد و رد دعوی را خواسته است و در جلسه مورخ 1393/06/12 دادگاه وکیل خواهان با تکرار مطالب دادخواست و اینکه خواهان برای هزینه های درمان خود مبلغ شصت میلیون تومان هزینه کرده است که در صورت اعمال جراحی پلاستیک بالغ بر یکصد میلیون تومان می‌شود اعلام داشته که طبق نظریه کارشناسان سازمان آتش نشانی این حادثه در اثر انفجار گاز شهری به وقوع پیوسته و شرکت گاز تقصیر خود را در حادثه پذیرفته. لیکن بیمه... فقط 10 الی 15 میلیون تومان از دیه را تایید می‌نماید که این تفاوت فاحش با دیه مقدّر دارد و ماده 331 قانون مدنی در باب تسبیب، طبق قانون بیمه سرمایه گذار (شرکت ملی گاز) تعهد را به عهده دارد و با توجه به نظریه اداره آتش نشانی بی احتیاطی و بی مبالاتی شرکت گاز محرز است و نهایتا صدور حکم به میزان مذکور در دادخواست ( 109 درصد دیه کامل) را مورد درخواست قرار داده است. که دادگاه سپس حسب دادنامه --- - 1393/07/03 توجها‌ به قرار داد تنظیمی بین شرکت گاز شهری و شرکت بیمه... دعوی مطروحه راوارد دانسته و خواندگان را بپرداخت دیه مذکور در حق خواهان محکوم نموده است که شرکت سهامی بیمه... نسبت به این رای تجدیدنظر خواهی نموده است و همچنین شرکت گاز استان... حسب دادخواست علیحده ای نسبت به دادنامه مرقوم تجدیدنظر خواهی نموده است که شعبه پنجم دادگاه عمومی خرم آباد طی دادنامه --- - 1393/08/28 در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه... از دادنامه یاد شده به لحاظ عدم رفع نقص از دادخواست تجدیدنظر خواهی حسب دادنامه --- - 1393/08/28 قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر نموده است. و متعاقبا‌ نیز حسب دادنامه --- - 1393/10/24 در مورد تجدیدنظرخواهی شرکت گاز استان.... نسبت به دادنامه --- ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به شرکت تجدیدنظر خواه قرار رد دعوی صادر نموده است که در این مرحله شرکت سهامی بیمه... نسبت به دادنامه اولیه به شماره 500519 - 1393/07/03 شعبه پنجم دادگاه عمومی خرم آباد فرجامخواهی کرده است و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و پس از ثبت و تکمیل آن توسط دفتر اینک پرونده تحت نظر قرار دارد پرونده حکایت دیگری ندارد. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوانعالی کشور به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای شعبه دیوان عالی کشور

ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی آرای دادگاه‌های بدوی را که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته در موارد مذکور در قسمت اخیر ماده مرقوم قابل فرجام دانسته است. اما در نحن فیه نسبت به دادنامه مذکور از سوی فرجام خواه تجدیدنظرخواهی شده است که به علت عدم تکمیل و عدم رفع نقص از پرونده نسبت به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده قرار رد صادر شده است و به این ترتیب اصولا‌ دادنامه مذکور از آرای قابل فرجام صادره از محاکم عمومی خروج موضوعی داشته و قابلیت فرجام خواهی ندارد و لذا فرجامخواهی را مردود اعلام می‌نماید.

شعبه --- دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار

علی معینی - محمد حسن جلیلی تقویان

منبع
برچسب‌ها