نظریه مشورتی شماره 7/93/0924 مورخ 1393/04/21

تاریخ نظریه: 1393/04/21
شماره نظریه: 7/93/0924
شماره پرونده: 0406-1/168-93

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درست است که دادسرا تعطیل بردارنیست، ولی منظور از پایان روز، پایان وقت اداری است و نظر به این که بعد از وقت اداری نیز در مرکز هر استان و در شهرهای دیگر دادسرا ها قاضی کشیک دارند واینکه طبق ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌گردد، ولی به تعداد لازم، معاون و دادیار دارد ودر نبود دادستان، معاون یا دادیار ارشد به جانشینی دادستان انجام وظیفه می‌نماید ومستنبط از ماده 69 این قانون دادستان مکلف است همه وقت شکایت را قبول نماید، بنابراین در خارج از وقت اداری ویا روزهای تعطیل ویا در مأموریت ویا مرخصی بودن دادستان، اعمال مقررات مندرج در ماده 49 قانون مرقوم حسب مورد برعهده سرپرست کشیک یا جانشین دادستان خواهد بود.

منبع