تداوم ویژگی مشهود بودن جرم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/22
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

تداوم ویژگی مشهود بودن جرم

پرسش

خصوصیت مشهود بودن جرم، تا چه زمانی ادامه دارد و مامور بر اساس آن می‌تواند اقدام نماید؟

نظر هیئت عالی

وصف مشهود بودن برای روزهای بعد منتفی است، با فرار متهم از صحنه موضوع جرم مشهود که با هدف جلوگیری از فرار متهم احکامی که برای آن درنظر گرفته می‌شود منتفی می‌گردد؛ نتیجتاً نظر اکثریت مورد تائید است.

نظر اکثریت

در صورتی که متهم درجرم مشهود، متواری شود و مامور در روزهای بعد، او را رویت نماید اختیارات جرم مشهود را در مورد او ندارد زیرا:
1- هدف از مقررات جرم مشهود، حفظ نظم موجود است و اگر متهم متواری شود و مامور بعداً او را ببیند و دستگیر نکند لطمه ای به نظم عمومی وارد نمی شود.
2- اگر متهم، فرارکند موضوع جرم مشهود که جلوگیری از فرار است منتفی می‌شود و دستگیری متهم توسط مامور در روزهای بعد، جلب است نه جلوگیری از فرار.
3- از توجه به همه بندهای ماده 45 آئین دادرسی، معلوم می‌شود که متهم باید در صحنه حاضر باشد که این برداشت با توجه به مواد 46 و 47 تقویت می‌شود.
4- اگر بخواهیم وصف مشهود بودن جرم را برای روزهای بعد، تداوم بخشیم به بندهای ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری، بند جدیدی اضافه کرده ایم.
5- راساً جلب شدن، خلاف اصل است.
6- اگر بخواهیم خصوصیت مشهود بودن جرم را تداوم بخشیم تبصره یک ماده 45 قانون آئین دادرسی کیفری نیز گسترش می یابد و مردم نیز می‌توانند اقدام به جلب کنند.
7- اگر شاکی بدون هیچ دلیلی به مرجع انتظامی اعلام کند که فلانی من را تهدید کرد آیا اگر مامور آن فرد را 10روز دیگر ببیند باید اقدام به دستگیری او کند؟

نظر اقلیت

وصف مشهود بودن جرم برای روزهای بعد نیز تداوم دارد زیرا قانونگذار، آن وصف را برای روزهای بعد، از جرم مشهود، سلب نکرده است و در صورت شک نیز، اصل استصحاب حاکم می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها