شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین(مهریه)،اطلاع مدیون(زوج)از طرح دعوی توسط داین (زوجه) بوده و صرف وجود اختلاف دلیل کافی برای اثبات اطلاع وی نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/23

رای دادگاه

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ( 16 )تهران علیه ع. ب. باوکالت م.ب دائر بر: [معامله اسلحه و خودرو به قصد فرار از دین ] موضوع شکایت همسرش ف.گ. ؛ نظر به اینکه تاریخ تقدیم دادخواست تامین خواسته در مورخ 93/2/7 بوده و نظر به اینکه تاریخ صدور قرار تامین خواسته در 93/2/8 بوده و نظر به اینکه تاریخ فروش دو قبضه اسلحه شکاری در مورخ 93/3/21 بوده و نظر به اینکه قبل از تاریخ فروش اسلحه، بین طرفین، دعوی تمکین در دادگاه خانواده مطرح رسیدگی بوده و نظر به اینکه شاکیه یک فقره گواهی پزشکی قانونی به تاریخ 93/3/21 داشته و نظر به اینکه تاریخ انتقال خودرو در مورخه 93/2/7 [یعنی همزمان با تقدیم دادخواست تامین خواسته و یک روز قبل از تاریخ صدور آن توسط دادگاه ] بوده؛ لذا مراتب فوق و تقارن و همزمانی اقدامات طرفین در یک محدوده زمانی به عنوان اماره و قرینه، دلالت بر علم واطلاع واقعی زوج از قصد زوجه (مبنی بر مطالبه مهریه) داشته و انکار متهم قابل توجیه نبوده و دفاعیات وکیل متهم (مبنی بر عدم اطلاع رسمی موکلش) موثر در بی گناهی و عدم اطلاع واقعی متهم نبوده ؛ بنابراین بزهکاری متهم در قسمت فرار از دین از طریق فروش اسلحه و خودرو محرز است مطابق ماده ( 4 ) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 نامبرده رابه تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم لکن به فقدان سابقه کیفری و خانوادگی بودن دعوی مطابق بند الف ماده 37 وبند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، حبس وی را به 91 روز تقلیل می دهد.رای صادره حضوری تلقی، ظرف 20 روز بعد از ابلاغ به طرفین دعوی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- محاکم عمومی تهران -مهدی قیصری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/07

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ع. ب. به طرفیت خانم ف.گ نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 394/01/23 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل 91 روز حبس از باب اتهام معامله به قصد فراراز دین می‌باشد وارد است، چرا که در ارتکاب بزه معامله به قصد فرار از دین همانند جرائم دیگر وجود رکن معنوی (عنصر روانی) جزء لاینفک تحقق جرم می‌باشد و عنصر روانی جرم معامله به قصد فرار از دین علم واطلاع متهم به این موضوع است یعنی می‌بایست دلایل کافی بر اطلاع فروشنده از طرح دعوی توسط داین وجود داشته باشد و صرف وجود اختلاف (خانوادگی یا...) نمی تواند به عنوان دلیل بر اطلاع فروشنده تلقی گردد وهیچ دلیلی نیز در پرونده وجود ندارد که حکایت از علم واطلاع متهم به طرح دعوی مطالبه مهریه یا حتی صدور قرار تامین خواسته بنماید بدین لحاظ مستندا به بند ب از ماده 455 قانون مجازات اسلامی ونیز ماده 4 از همان قانون ونیز حاکمیت اصل برائت ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر برائت متهم تجدیدنظرخواه صادر واعلام می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا زجاجی- محمد حسین سمیعی

منبع
برچسب‌ها