نظریه مشورتی شماره 7/1401/277 مورخ 1401/07/09

تاریخ نظریه: 1401/07/09
شماره نظریه: 7/1401/277
شماره پرونده: 1401-127-277 ح

استعلام:

دعوای اثبات رجوع زن به عوض دعوای مالی است یا غیر مالی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف اثبات رجوع زوجه به عوض، جنبه غیر مالی دارد و در روابط زوجیت آن‌ها موثر است. به عبارت دیگر، در دعوای مذکور زوجه رجوع به عوض را اثبات می‌نماید و در نتیجه آن، نوع صیغه طلاق از بائن به رجعی تغییر می‌کند؛ بنابراین، دعوای اثبات رجوع زوجه به عوض غیر مالی است؛ چرا که نتیجه مستقیم این دعوا غیر مالی است.

عناوین و برچسب‌ها