تعهد فروشنده در قرارداد پیش فروش آپارتمان

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مالکیت عرصه به نسبت مساحت، به منزله این که عرصه به صورت مشاع به نام خریدار شود، نیست؛ بنابراین در صورت پیش خرید آپارتمان، تعهد عرفی و قانونی فروشنده انتقال رسمی آپارتمان فروخته شده پس از اخذ صورت مجلس تفکیکی، تعیین دقیق متراژ وقطعه تفکیکی است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دعوای خواهان ع.الف. الف. به طرفیت خواندگان 1 - د. ب.ث. 2 - ق. ک. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک 1/2 دانگ مشاع از 2/4 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی.......بخش....تهران مقوم به 51/000/000 ریال ؛نظر به اینکه حسب قرارداد استنادی آنچه مورد معامله واقع شده یک دستگاه آپارتمان بوده که به صورت پیش خرید واقع شده و تعهد عرفی و قانونی متعهد نیز انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان فروخته شده پس از اخذ صورت مجلس تفکیکی و تعیین دقیق متراژ وقطعه تفکیکی خواهد بود و اینکه وفق قانون تملک آپارتمانها مالک هر دستگاه آپارتمان به نسبت مساحت آپارتمان خود از عرصه مالک خواهد بود به منزله این نیست که در صورت پیش خرید آپارتمان ،عرصه به صورت مشاع به نام خریدار شود. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام میدارد. قرار صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران خواهد بود.

رییس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران

حبیب انیس حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. الف. به طرفیت آقایان ق. ک. و د. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرارعدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی ملک(یک باب خانه به پلاک ثبتی..../..دربخش.....تهران)صادرشده است بابررسی پرونده و مستندعادی دعوی(قرارداد پیش فروش شماره.....- 1393/12/28 )و مشخصات موردمعامله وخلاصه فرم ثبت قراردادپیش فروش یک دستگاه آپارتمان با اوصاف وشرایط قراردادی است مورداعلام ازسوی تجدیدنظرخواه مبنی بر تصرف ملک وداشتن وکالت برای 1/2 دانگ از 6 دانگ مشاع موثردرمقام نیست وتجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یادشده با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکورباشداقامه نشده لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده 355 قانون مرقوم نتیجتا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها