ماده 7 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن

از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 1337/12/16 نسخ می‌شود.