رای شماره 99 مورخ 1382/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 139/81

شاکی: آقای رسول مهربان

موضوع: ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 18432/521 سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای: یکشنبه 4 خرداد 1382

شماره دادنامه: 99

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 رشت در اجرای دستورالعمل شماره 18432/521 مورخ 1376/06/29 به لحاظ وجود رابطه خویشاوندی سوابق مربوط به پرداخت حق بیمه اینجانب را از تاریخ 1377/11/01 حذف و پس از کسر هزینه‌ها وجوه پرداختی بابت ایام بعد از 1377/11/01 را به اینجانب مسترد نموده است. اساساً دستورالعمل مذکور در این قسمت خلاف صریح قانون تامین اجتماعی است و ابطال آن مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به بند 2 دستورالعمل شماره 18432/521 مورخ 1376/06/29 سازمان تامین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 289 مورخ 1381/08/12 هیات عمومی دیوان شده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض جدید نسبت به همان دستورالعمل موردی ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع