شرایط صدور قرار نگهداری موقت در خصوص اشخاص زیر 15 تا 18 سال

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/05
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر فردیس

موضوع

شرایط صدور قرار نگهداری موقت در خصوص اشخاص زیر 15 تا 18 سال

پرسش

در مواردی که در خصوص اشخاص 15تا 18 سال قرار تامین کفالت و یا وثیقه صادر و قرار مذکور به علت عجز از معرفی کفیل و یا تودیع وثیقه منتهی به بازداشت شود:
1- آیا صدور قرار نگهداری موقت صرفاً در خصوص جرائم موضوع ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری امکان‌پذیر است؟
2- در صورت صدور قرار مذکور توسط بازپرس، آیا اتخاذ نظر دادستان ضرورت دارد؟

نظر هیئت عالی

نظریه مشورتی شماره 2596/94/7 مورخ 94/9/29 اداره کل حقوقی، بشرح ذیل‌الذکر و نیز نظریه اقلیت (ابرازی) قضات محترم دادگستری شهرستان فردیس در حدودی که همسو با نظریه مشورتی است موجه و مورد تأیید است.
(در مواردی که در خصوص متهم نوجوان مطابق ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار کفالت یا وثیقه صادر و متهم مزبور عاجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه است، با توجه به اینکه قرار نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت، قراری مستقل از قرارهای فوق‌الذکر است؛ بنابراین قرارهای کفالت یا وثیقه باید تبدیل به قرار نگهداری موقت گردد و چنانچه متعاقباً متهم مبادرت به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نماید، بازپرس باید نسبت به لغو قرار نگهداری موقت و ابقای مجدد قرار کفالت یا وثیقه و نیز صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه اقدام نماید.)

نظر اکثریت

نیازی نیست که حتماً جرایم موضوع ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 باشد و می‌توان در خصوص هر جرمی که نسبت به آن قرار کفالت یا وثیقه صادر شده است قرار نگهداری موقت صادر نمود منتها در صورت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه نیازی نیست که حتماً قرار نگهداری موقت صادر شود همانطور که صدور قرار بازداشت موقت الزامی نیست و صدور آن شرایطی دارد. با توجه به تبصره ماده 287 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که بیان می‌دارد قرار نگهداری موقت تابع کلیه آثار و احکام بازداشت موقت هست لذا حتماً باید شرایط ماده 238 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 احراز شود بعد اقدام به صدور قرار نگهداری موقت شود.
در خصوص بند سوم سوال:
بیان می دارند در صورت صدور قرار نگهداری موقت توسط بازپرس، نظر به اینکه قرار نگهداری موقت طبق تبصره ماده 287 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت می‌باشد لذا باید به تائید دادستان برسد و مهلت های یک ماهه و دو ماهه در این خصوص باید رعایت شود.

نظر ابرازی

در خصوص قرار نگهداری موقت چون تابع کلیه احکام قرار بازداشت موقت هست پس رعایت مواد 237 و 238 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 لازم هست اما در مواردی غیر از ماده 237 قانون فوق که در خصوص نوجوان قرار کفالت و یا وثیقه صادر می‌شود نیازی به وجود شرایط ماده 238 از قانون فوق نمی‌باشد و در صورت عجز از معرفی کفیل و یا وثیقه‌گذار باید قرار نگهداری موقت صادر نمود.

منبع
برچسب‌ها