رای شماره 176 و177 مورخ 1383/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 159-192/82

شاکی: 1- آقای علی کرمی‌زاده عباس‌آبادی 2- محمدحسن نژادحکم‌الله

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 4 مرداد 1383

شماره دادنامه: 176-177

مقدمه: الف- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه ت3/79/1681 و ت3/79/1680 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری رفسنجان نسبت به دادنامه‌های شماره 901 مورخ 12/5/79 شعبه 14 دیوان و 903 مورخ 12/5/79 شعبه 14 دیوان به شرح دادنامه‌های شماره 1731 مورخ 19/11/81 و 1730 مورخ 19/11/81 با فسخ دادنامه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است. ب- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت3/79/920 و1419 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری رفسنجان به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 102 مورخ 20/1/79 شعبه دوم دیوان در پرونده 78/810 به شرح دادنامه شماره 1591 و 1592 مورخ 10/11/80 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه دادنامه‌های فوق‌الذکر براساس اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری به شماره نمی‌رود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع