رای شماره 68 مورخ 1382/02/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 480/81

شاکی: آقای احمد بابائی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 18 بدوی و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 14 اردیبهشت 1382

شماره دادنامه: 68

مقدمه: الف- شعبه 18 در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/994 موضوع شکایت آقای احمد بابائی به طرفیت شرکت سهامی شیلات ایران به خواسته مطالبه فوق‌العاده روزانه ماموریت به مدت 20 ماه به شرح دادنامه شماره 601 مورخ 1381/04/31 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.ب- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت10/81/631 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت سهامی شیلات ایران به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 601 مورخ 1381/04/31 شعبه 18 بدوی به شرح دادنامه شماره 647 مورخ 1381/10/18 با وارد دانستن اعتراض و فسخ دادنامه معترض‌عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء قطعی متناقض در موارد مشابه موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. بنابراین تفاوت مدلول دادنامه شماره 647 مورخ 1381/10/18 شعبه 10 تجدیدنظر دیوان که در مقام تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 601 مورخ 1381/04/31 شعبه 18 بدوی دیوان صادر شده و منتهی به نقض دادنامه بدوی گردیده است از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده فوق‌الذکر محسوب نمی‌شود و قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع