طرح شکایت از سوی واحد دولتی در دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

برابر ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از دولت می‌باشد لذا با توجه به اینکه شاکی [شرکت آب منطقه ای سمنان] یک مرجع دولتی است طرح شکایت به عمل آمده مغایر با مقررات قانونی فوق الذکر بوده و در اجرای ماده 17 قانون صدرالذکر قرار رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.

رییس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری - بشارتی فر

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده هرچند تجدیدنظرخواه نیز رسیدگی به موضوع شکایت خود را در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری می داند ولی تقاضا نموده که شعبه محترم همانند سایر شعب دیوان در خصوص مورد به صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی سمنان اظهار نظر نماید و نمونه ای از آرای شعب دیوان را نیز درخصوص مورد ضمیمه کرده است. نظر به اینکه مطابق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلمات محاکم عمومی دادگستری است و هرچند رسیدگی به اعتراض مربوطه به آراء کمیسیون های رسیدگی به امور آب های زیرزمینی در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری می‌باشد ولی با توجه به اینکه قانون دیوان عدالت اداری صراحتا رسیدگی به شکایات وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی را خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری می داند و علیهذا مستندا به آراء وحدت رویه شماره 146 مورخه 1373/11/29 و 79 مورخه 1374/05/14 و 37 و 38 و 39 مورخه 1368/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصولا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد؛ بنابراین ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، مستندا به ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی شهرستان سمنان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

مهری - پیرزاده

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها