ادعای پرداخت مهریه به واسطه خریداری مال برای زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پذیرش ادعای زوج مبنی بر پرداخت بخشی از مهریه به وسیله خریداری مال (اتومبیل)، منوط به این است که قرارگرفتن آن در برابر بخشی از مهریه در سند رسمی قید شده باشد.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم س. ط. فرزند م. با وکالت آقایان ب.ا. و س. ع. به طرفیت خوانده آقای م. ه. فرزند ش. به خواسته مطالبه بخشی از مهریه بتعداد 600 عدد سکه نیم بهار آزادی با احتساب خسارات دادرسی با ملاحظه تصویر مصدق عقدنامه (سند نکاحیه)رسمی شماره.....مورخ 1377/08/25 تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره........ تهران علقه زوجیت فیمابین زوجین با مهریه ای به شرح خواسته و 14 شاخه گل مریم برای دادگاه محرز است نظر به اینکه به مجرد عقد نکاح زوجه مالک مهریه میگردد و مهریه خواهان نیز حسب مندرجات سند نکاحیه عندالمطالبه می‌بایست به زوجه پرداخت گردد و با مطالبه وی حسب دادخواست تقدیمی حال گردیده و با توجه به توضیحات وکیلان در جلسه رسیدگی مورخه 1393/07/15 و اینکه خوانده علی رغم ابلاغ قانونی وقت رسیدگی ضمن عدم حضور لایحه ای ارسال ننموده است لذا دادگاه ضمن استصحاب بقاء دین و احراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده و مستندا به مواد 1078 و 1082 و 1118 قانون مدنی ومواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله رای بر محکومیت خوانده به پرداخت 600 عدد سکه نیم بهار آزادی بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و هشتصدو سیزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می‌نمایدو در مورد قرار تامین خواسته با توجه به استرداد توسط وکیل قرار رد دعوی صادر می‌گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (خانواده) تهران

محسن ملکی

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص واخواهی آقای م. ه. فرزند ش. با وکالت آقای م. ه. و خانم ن. ش. مع الواسطه موسسه ح. و ن.به مدیر عاملی آقای م ح. ا. به طرفیت خانم س. ط. فرزند م. با وکالت آقایان ب. ا. و س. ع. نسبت به دادنامه غیابی شماره 1171 - 1393/07/16 پرونده کلاسه --- که بابت بخشی از مهریه واخوانده به میزان 600 عدد سکه نیم بهار آزادی و هزینه دادرسی و حق الوکاله محکوم شد نظر به اینکه در دادخواست واخواهی و اظهارات خود در جلسه رسیدگی مورخه 1393/12/03 دلیل موجه و مستندی در علت آن اعلام ننموده و در خصوص پرداخت بخشی از آن به وسیله خرید اتومبیل برای واخوانده را استناد که اعلام نمود شهودی هستند که ضمن اینکه در دادخواست هیچگونه استنادی به شهادت شهود نداشته اگر واقعا به نام زوجه سند تنظیم نموده و برای بخشی از مهریه مثلا 100 نیم سکه بوده می بایستی در یک سند رسمی قید کند لذا با ملاحظه اظهارات وکیل واخوانده و با توجه به اینکه رای صادره طبق موازین قانونی اصدار یافته ضمن رد واخواهی دادنامه صادره فوق عینا تائید و ابرام می‌گردد این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (خانواده) تهران

محسن ملکی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای م. ه. فرزند ش. با وکالت آقای م. ه.ک. به طرفیت خانم س. ط. فرزند م. با وکالت آقایان ب. ا. و سید ح. ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/26 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9309980242900690 متضمن حکم به رد واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره 1711 مورخ 1393/07/16 مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مهریه به تعداد 600 عدد سکه بهار ازادی و پرداخت یک میلیون و هشتصد و سیزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و نیز استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام می‌نماید رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار

‌علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

نظر به اینکه وکیل تجدیدنظرخواه آقای م. ه. ک. فرزند ح. به موجب لایحه شماره 981 - 94 مورخ 1394/06/02 اعلام نموده است که در دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/07 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران سهوا تعداد سکه ششصد عدد سکه بهار ازادی نوشته شده است در صورتی که ششصد عدد نیم سکه بهار ازادی بوده است لذا دادگاه با اختیارات حاصله از ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تعداد سکه را از ششصد عدد سکه بهار آزادی به ششصد عدد نیم سکه بهار آزادی اصلاح می‌نماید تسلیم رای اصلی بدون رای تصحیحی ممنوع است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار

‌علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی

منبع

محتوای مرتبط (8 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها