نظریه مشورتی شماره 7/97/3409 مورخ 1398/02/10

تاریخ نظریه: 1398/02/10
شماره نظریه: 7/97/3409
شماره پرونده: 97-186/1-3409

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 88، 89، 146، 147 و 148 قانون مجازات اسلامی 1392 و مواد 304 و 412 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381 منظور از نوجوان فرد بالغی است که سن وی کمتر از 18 سال تمام هجچچ
ومحک
جری شمسی باشد. بنابراین فرد مذکور در فرض سوال که متولد 1379/5/27 است، در تاریخ 1397/5/28 دارای 18 سال تمام هجری شمسی بوده و بزرگ سال محسوب می‌شود.

منبع