مفهوم تعدی مستاجر نسبت به عین مستاجره

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که مستاجر در عین مورد اجاره تغییراتی دهد اما مشمول تغییرات اساسی که به اساس ساختمان آسیب رساند، نباشد؛ تعدی و تفریط محقق نمی شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/25

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای م. الف.م. به طرفیت خوانده آقای ع. م.ر. با وکالت آقای علی الف. به خواسته تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط و انتقال به غیر و مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی که به لحاظ اینکه تخلیه به دو جهت 1 - تعدی و تفریط 2 - انتقال به غیر درخواست شده بود که آثار هر دو جهت در نتیجه متفاوت بود قبل از جلسه اول دادرسی حسب لایحه تقدیمی خواسته خود را منجزا تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط اعلام نموده اند. بنا به شرح دادخواست و حضور در جلسه دادرسی مورخ 24 / 11 / 94 خواهان در تبیین خواسته اظهار نموده‌اند که حسب گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه --- مورخ 13 / 10 / 85 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران احد از ورثه مرحوم آقای ع. الف.م. مالک رسمی ملک متنازع فیه هستند که طی قرار داد اجاره مورخ 3 / 11 / 92 یک باب واحد تجاری خود را با سرقفلی به خوانده به اجاره واگذار نموده که به شرح نظریه کارشناس تامین دلیل مورخ 20 / 8 / 94 بدون اذن و اجازه تغییراتی در ملک ایجاد نموده و به شرح خواسته صدور حکم را خواستار شده است. وکیل خوانده با حضور در جلسه دادرسی و حسب لایحه تقدیمی در مقام دفاع اظهار نموده است که تغییرات مورد ادعای خواهان در راستای ماده 20 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 جهت استفاده بهتر از مورد اجاره بوده که از این جهت ضرری به خواهان و ملک وارد نشده و گذشت دو سال و با وجود اطلاع خواهان ایشان رضایت ضمنی داشته و رد دعوی خواهان را تقاضا نموده است. دادگاه توجها به محتویات پرونده و مستندات و مدارک ابرازی طرفین و استماع اظهارات طرفین و مداقه در اوراق آن نظر به اینکه تغییرات اعلامی از ناحیه خواهان به شرح مندرج در نظریه کارشناس مورخ 20 / 8 / 94 که در مقام تامین دلیل صادر شده است نوعا تغییرات اساسی قلمداد نمی گردد و مضافا تاخیر در طرح دعوی از سوی خواهان و ایراد به اقدامات عمرانی خوانده خود موید این موضوع است لذا بنا به مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمدرضا قاسمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/28

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف.م. فرزند ع. به طرفیت آقای ع. م.ر. فرزند حسین نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/11/25 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی(حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه --- که متضنم صدور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان دعوای نخستین) به خواسته تخلیه عین مستاجره (تخلیه یک واحد تجاری موضوع قرارداد اجاره مورخ 1392/11/03 ) به جهت تعدی و تفریط به شرح منعکس در دادنامه می‌باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات ان، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه به نظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود زیرا که بر اساس نظر کارشناسی تغییرات اساسی که به اساس ساختمان آسیب رساند در عین مستاجره صورت نگرفته است و دادنامه معترض عنه که بر همین اساس و مبنا اصدار گردیده از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال موثر قانونی و منقصت قضایی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی نیز منطبق با هیچ یک از جهات منصوص در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21 نمی‌باشد علیهذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید و استوار مینماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار

منبع
برچسب‌ها