ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

به منظور حفظ حاصلخیزی خاک و آماده نمودن اراضی جنگلی و پاک کردن زمین از ریشه و کنده اقداماتی که انجام میشود باید با نظارت وزارت منابع طبیعی صورت گیرد و مجریان طرح‌های بهره برداری از اراضی جنگلی مکلفند کلیه اصول مندرج در طرح مصوب را طبق برنامه سالانه طرح رعایت نمایند.
وزارت منابع طبیعی باید در قراردادهای منعقده با مجریان طرح قید نماید که در صورت تخلف مجری طرح از مواد قرارداد و تعهدات سالانه حق فسخ قرارداد را به تشخیص کمیسیون موضوع تبصره ماده 32 قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع خواهد داشت.