نظریه مشورتی شماره 7/99/1272 مورخ 1399/09/01

تاریخ نظریه: 1399/09/01
شماره نظریه: 7/99/1272
شماره پرونده: 99-168-1272 ک

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 8 و 9 و 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جرایمی که واجد جنبه عمومی است تعقیب متهم تکلیف دادستان است و عدم رعایت موازین قانونی از سوی ضابطان و ارسال گزارش در غیر جرایم تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی موضوع ماده 57 قانون فوق‌الذکر، مانع از تعقیب قانونی متهم نمی‌باشد، بنابراین، در فرضی که ضابطان دادگستری بدون اخذ مجوز قضایی مبادرت به بازرسی خودرو و کشف مشروبات الکلی و ارسال گزارش نزد مقام قضایی(دادستان) کرده‌اند؛ هر چند اقدام غیرقانونی ضابطان از موجبات تعقیب آنها مطابق مواد 55 و 63 قانون فوق‌الذکر است لیکن مفروض بر وجود ادله دیگر بر وقوع بزه، دادستان مکلف به تعقیب کیفری موضوع خواهد بود.

منبع