مرجع رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و درخواست ابطال آن، در صلاحیت رئیس ثبت محل است.

رای خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده کلاسه --- - 92 شعبه --- دادگاه عموی حقوقی تهران دلالت دارد که خواهان ج.م. با وکالت آقای م.ی. و خانم م.ص. دادخواستی به خواسته ابطال عملیات اجرایی موضوع نامه شماره 910049010/500693 اداره پنجم اجرای اسناد مورخ 1391/02/03 و بدوا صدور قرار توقف عملیات اجرایی به‌طرفیت خواندگان ف.ظ. و خانم م.ق. و الف. تقدیم و به ادعای مالکیت نسبت به ملک توقیفی تحت پلاک ثبتی... اصلی حوزه ثبت شمال شرق تهران که یک واحد آپارتمان به مساحت 90/57 متر مربع واقع در میدان هفت تیر- خیابان... می‌باشد. به شرح دادخواست تقدیمی رسیدگی و صدور حکم را تقاضا نموده‌اند دادگاه پس از رسیدگی و با تشکیل جلسات دادرسی و استماع اظهارات وکلاء طرفین سرانجام به شرح دادنامه شماره --- - 1392/12/27 به لحاظ عدم احراز مالکیت خواهان مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و ایضا و در خصوص خواسته صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به علت استرداد آن مستند به بند الف ماده 107 قانون مذکور قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان شعبه سوم تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره --- - 1393/05/28 با این استدلال که طبق ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی رسیدگی به اعتراض در صلاحیت رئیس ثبت محل است ورود و رسیدگی دادگاه بدوی مطابق با قانون نبوده و مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رای قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی ثبت محل صادر و در اجرای ماده 28 قانون مذکور پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه دیوان‌عالی و جری تشریفات جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه به دلالت ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/06/27 شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به‌طورکلی آنچه که برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه مربوطه خواهد بود و با توجه به اینکه مطابق ماده 169 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی... مصوب سال 1392 شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رسیدگی ثبت محل است. لذا قرار صادره از شعبه سوم تجدیدنظر استان تهران مبتنی بر مبانی قانونی صحیح می‌باشد. به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید و تعیین صلاحیت رئیس ثبت محل و در مانحن‌فیه به استناد ماده 202 آیین‌نامه مذکور معاون مدیر کل ثبت استان تهران در ادامه رسیدگی مقرر می‌دارد که پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد.

مستشار و عضو معاون شعبه اول دیوان‌عالی کشور

موحدی- حیاتی

منبع
برچسب‌ها