درخواست تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم بارداری زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/01
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم بارداری زوجه پس از سالها زندگی مشترک از موارد تجویزازدواج مجدد است؛ هرچند گواهی پزشکی قانونی دلالت بر عقیم بودن زوجه نداشته باشد.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای الف. م.د. با وکالت خانم م. ب. به طرفیت خانم ژ. م.ج. با وکالت آقایان ر. ز.ص. و م. الف.ه. مبنی بر ازدواج مجدد به علت عدم امکان بارداری زوجه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده وگواهی شماره..... 1394/01/18 پزشکی قانونی شمال که دلالتی بر عقیم بودن زوجه ندارد دعوی را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده وبه علت احراز بند 8 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 وماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌گردد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی خانواده 2 تهران

ملکی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. م. باوکالت خانم م. ب. به طرفیت خانم ژ. م.ج. باوکالت آقای م. الف.ه. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/01/25 صادره ازشعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ازدواج مجدد صادرشده است با توجه به محتویات پرونده به نظردادگاه اعتراض وارد است به دلیل اینکه بعد سالها زندگی مشترک زوجین صاحب فرزند نشدند و اظهارات زوجه درجلسه دادگاه مورخه 1394/04/01 استماع شد در رابطه با اقدامات پزشکی برای بچه دارشدن درکلینیک نوید و لذا دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استنادماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اجازه ازدواج مجدد برای یک بار به تجدیدنظرخواه داده میشود رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها