نظریه مشورتی شماره 7/95/711 مورخ 1395/03/24

تاریخ نظریه: 1395/03/24
شماره نظریه: 7/95/711
شماره پرونده: 59-861/1-004

استعلام:

بازپرس عقیده به جلب متهم به دادرسی اما دادستان نظر به منع تعقیب متهم دارند دادگاه صالح کیفری 1 و 2 یا انقلاب یا نظامی با تائید نظر بازپرس حل اختلاف می‌نماید
آیا در این فرض صدور کیفرخواست از سوی دادستان به رغم آنکه خود عقیده بر جلب متهم به دادرسی نداشته الزامی است یا نه؟ چرا؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 265، 268، 269 و 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، در صورتی که نظر بازپرس به صدور قرار جلب به دادرسی و نظر دادستان به منع تعقیب باشد و پرونده جهت حل اختلاف در دادگاه کیفری مربوط مطرح گردد و دادگاه در مقام حل اختلاف به جلب به دادرسی اظهار نماید، در این صورت، بازپرس مطابق ماده 276 قانون فوق الذکر اقدام و سپس پرونده امر به دادگاه ارسال خواهد شد و نظر به اینکه یکی از موارد شروع به رسیدگی برابر بند «ب» ماده 335 قانون مذکور، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه است. نیازی به صدور کیفرخواست نمی‌باشد.

منبع