رای شماره 865 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه- ع؍ 9804239 شماره دادنامه: 9909970906010865 تاریخ: 14/7/99

شاکی: آقای علیرضا امینی

طرف شکایت: سازمان امور استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 387865 - 24؍7؍97 سازمان اداری و استخدامی کشور و ابطال بخشنامه شماره 32؍710 - 12؍9؍97 وزارت آموزش و پرورش

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

الف) نامه شماره 387865 - 24؍7؍97 سازمان اداری و استخدامی کشور

جناب آقای شاهنظری - رئیس محترم امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت

با سلام و احترام ؛ بازگشت به نامه شماره 377610 مورخ 20؍7؍1397 در خصوص تبصره 2 ذیل بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه کشور نظر این امور را به شرح زیر اعلام می دارد: با توجه به مفاد تبصره مذکور، در صورت تحقق امر «تنزل پست» در زمان حاکمیت قانون برنامه ششم، با رعایت سایر شرایط مندرج در تبصره در شمول آن قرار می‌گیرد. عنایت دارند در خصوص افراد مامور، چنانچه بعد از بازگشت از ماموریت، به پستی پآیین تر از پستی که قبل از اعزام به ماموریت داشته منصوب شوند، در این صورت «تنزل پست» موضوع تبصره محقق می‌گردد. محمد تقی نبیئی - رئیس امور حقوقی و قوانین

ب) بخشنامه شماره 32؍710 - 12؍9؍97 وزارت آموزش و پرورش

به استناد نامه شماره 387865 مورخ 24؍7؍1397 سازمان اداری و استخدامی کشور، همکارانی که به سایر دستگاه ها مامور بوده و پس از پایان ماموریت در پستی پآیین تر از پستی که قبل از اعزام به ماموریت داشته منصوب شوند، مشمول تبصره یاد شده خواهند بود.

دلایل شاکی جهت ابطال مقرره مورد شکایت:به موجب تبصره 2 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده:... و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه شاغل در کلیه دستگاه های مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران... در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر... از کلیه حقوق و مزایای همان پست برخوردار می‌شوند و در ماده 2 قانون جامع کلیه وزارتخانه ها و هم چنین دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون مذکور می‌باشند. در حالی که سازمان امور استخدامی کشور طی مقرره مورد اعتراض مغایر موارد یاد شده وضع مقرره کرده است و وزارت آموزش و پرورش نیز مفاد آن را ابلاغ کرده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه دفاعیه اعلام کرد مقرره مورد شکایت وفق مقررات صادر شده و خدشه ای بر آن مترتب نیست و دادنامه شماره 732 مورخ 21؍10؍98 نیز قابل ذکر است. وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه ای اعلام کرده می‌بایست سازمان برنامه و بودجه نیز طرف دعوا قرار گیرد و اینکه پست مورد انتصاب فرد قبل و بعد از پایان ماموریت در دستگاه متبوع اصلی مستخدم ملاک تنزل پست خواهد بود و دادنامه شماره 732 مورخ 21؍10؍98 هیات تخصصی در مورد مشابه صادر شده است.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء هیات مصوبات مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه به موجب ماده11 قانون استخدام کشوری ماموریت عبارت است از: « محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه ‌اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد و بند ث ماده 124 قانون مذکور نیز در خصوص حالات مستخدم، مقرر داشته ماموریت: "... وضع مستخدمی است که به طور موقت مامور انجام وظیفه خاصی گردیده یا از طرف وزارتخانه و موسسه متبوع به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگری به طور موقت اعزام شده باشد." و برابر بند د ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماموریت را یکی از حالات استخدامی شناخته شده است و ماده 121 قانون مذکور نحوه ماموریت کارمندان به سایر دستگاه های اجرایی را به تصویب آیین‌نامه موکول کرده است که طی آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1388 هیات وزیران ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی با شرایطی مجاز شناخته شده و اعزام کارمند به ماموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت ماموریت حسب توافق دستگاه های ذی ربط خواهد بود و به موجب ماده 10 آیین‌نامه مورد اشاره:" کارمند مشمول قانون که ماموریت وی خاتمه یافته و تمدید نشده، مکلف است بلافاصله خود را برای انجام وظیفه یا تعیین تکلیف استخدامی به دستگاه متبوع خود معرفی نماید. تبصره - کارمند رسمی مشمول قانون که پس از خاتمه ماموریت در دستگاه متبوع پست مناسبی برای انتصاب وی وجود نداشته باشد، با رعایت مقررات قانون آماده به خدمت خواهد شد." فلذا از آنجایی کهاولاًموضوع ماموریت کارمندان متفاوت از موضوع انتصاب آنها می‌باشد و امریموقتی جهت انجام وظیفه‌ در غیر از پستی می‌باشد که کارمند در دستگاه اصلی خود بر عهده داشته است،ثانیاًبا انقضای مدت ماموریت در صورت حفظ پست سازمانی پیشین مستخدم، به صورت خودکار در پست قبل از ماموریت اشتغال پیدا می کند و در غیر این صورت چنانچه در همان پست سابق خود یا همطراز آن به کار گرفته شود، نسبت به وی تنزل پست از سوی دستگاه اجرایی مذکور صورت نگرفته است وثالثاًتبصره 2 بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شامل مواردی است که دستگاه اجرایی در مورد ایثارگران مورد اشاره در تبصره آن اقدام بهتنزل از پست سازمانی بالاتر نموده باشد، بنابراین از آنجایی که مقررات مورد شکایت مغایرتی با موازین قانونی فوق الذکر ندارد رد شکایت صادر می‌گردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها