رای شماره 156 تا 641 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی

شماره پرونده ها:ه- ع؍ 9803407 و سایر پرونده های لف شده شماره دادنامه:641-9909970906010156

تاریخ: 31/3/99

9803408

9803459

9803484

9803510

9803549

9803586

9803611

9803684

9803726

9803832

9803409

9803460

9803485

9803511

9803550

9803587

9803612

9803685

9803727

9803833

9803410

9803461

9803486

9803512

9803551

9803588

9803613

9803687

9803728

9803834

9803411

9803462

9803487

9803513

9803564

9803589

9803614

9803688

9803729

9803835

9803412

9803463

9803488

9803514

9803565

9803590

9803615

9803689

9803730

9803836

9803413

9803464

9803489

9803515

9803566

9803591

9803616

9803690

9803731

9803837

9803414

9803465

9803490

9803516

9803567

9803592

9803617

9803691

9803732

9803838

9803415

9803466

9803491

9803517

9803568

9803593

9803618

9803692

9803733

9803839

9803416

9803467

9803492

9803518

9803569

9803594

9803619

9803693

9803734

9803840

9803417

9803468

9803493

9803519

9803570

9803595

9803620

9803694

9803735

9803841

9803418

9803469

9803494

9803520

9803571

9803596

9803621

9803695

9803736

9803842

9803419

9803470

9803495

9803521

9803572

9803597

9803622

9803696

9803737

9803843

9803420

9803471

9803496

9803534

9803573

9803598

9803623

9803697

9803738

9803844

9803421

9803472

9803497

9803535

9803574

9803599

9803624

9803698

9803740

9803845

9803422

9803473

9803498

9803536

9803575

9803600

9803673

9803699

9803741

9803876

9803423

9803474

9803499

9803537

9803576

9803601

9803674

9803700

9803742

9803877

9803424

9803475

9803500

9803538

9803577

9803602

9803675

9803701

9803743

9803878

9803425

9803476

9803501

9803539

9803578

9803603

9803676

9803718

9803760

9803879

9803426

9803477

9803502

9803540

9803579

9803604

9803677

9803719

9803761

9803889

9803427

9803478

9803503

9803541

9803580

9803605

9803678

9803720

9803762

9803890

9803428

9803479

9803504

9803542

9803581

9803606

9803679

9803721

9803763

9803891

9803429

9803480

9803505

9803543

9803582

9803607

9803680

9803722

9803784

9803892

9803456

9803481

9803506

9803544

9803583

9803608

9803681

9803723

9803785

9803893

9803457

9803482

9803507

9803545

9803584

9803609

9803682

9803724

9803786

9803894

9803458

9803483

9803509

9803548

9803585

9803610

9803683

9803725

9803819

9803895

9803896

9900311

9900416

9900446

9900494

9900524

9900554

9900584

9803897

9900312

9900417

9900447

9900495

9900525

9900555

9900585

9803910

9900313

9900418

9900448

9900496

9900526

9900556

9900586

9803910

9900314

9900419

9900449

9900497

9900527

9900557

9900587

9803911

9900315

9900420

9900450

9900498

9900528

9900558

9900588

9803912

9900316

9900421

9900451

9900499

9900529

9900559

9900589

9803913

9900317

9900422

9900452

9900500

9900530

9900560

9900590

9803914

9900318

9900423

9900453

9900501

9900531

9900561

9900591

9803949

9900319

9900424

9900454

9900502

9900532

9900562

9900592

9803956

9900320

9900425

9900455

9900503

9900533

9900563

9900593

9803957

9900323

9900426

9900456

9900504

9900534

9900564

9900594

9803988

9900324

9900427

9900457

9900505

9900535

9900565

9900595

9803989

9900325

9900428

9900458

9900506

9900536

9900566

9900596

9803991

9900326

9900429

9900459

9900507

9900537

9900567

9900597

9803992

9900327

9900430

9900460

9900508

9900538

9900568

9900598

9803993

9900328

9900431

9900461

9900509

9900539

9900569

9900599

9803994

9900329

9900432

9900462

9900510

9900540

9900570

9900600

9803995

9900330

9900433

9900463

9900511

9900541

9900571

9900601

9804012

9900331

9900434

9900464

9900512

9900542

9900572

9900602

9804013

9900332

9900435

9900465

9900513

9900543

9900573

9900603

9804128

9900333

9900436

9900466

9900514

9900544

9900574

9900604

9804129

9900334

9900437

9900467

9900515

9900545

9900575

9900605

9804130

9900335

9900438

9900468

9900516

9900546

9900576

9900606

9804131

9900336

9900439

9900469

9900517

9900547

9900577

9900607

9804194

9900337

9900440

9900470

9900518

9900548

9900578

9900608

9900247

9900338

9900441

9900471

9900519

9900549

9900579

9900609

9900247

9900412

9900442

9900472

9900520

9900550

9900580

9900647

9900301

9900413

9900443

9900473

9900521

9900551

9900581

9900302

9900414

9900444

9900474

9900522

9900552

9900582

9900303

9900415

9900445

9900475

9900523

9900553

9900583

شاکیان:آقایان و خانم ها فاطمه غلامی هوجقان، احمد نظیری سنجانی، اصغر قویددوست برکل، براتعلی جعفری، رقیه عباسی، زینب برنوس، لیلا ابراهیم پور، حجت رضازاده، ایاز کونانی، پوریا قنبرزاده، حسین نوروزی قادرلو، حسن ریحانی، ساره بیگم مکی، هرمز فتاحی، نیلوفر روزبه، رضا زارعی، علی ابراهیمی پرکو، مرجان تاجیک، الهه کشاورز، مجتبی نادری تزنگی، آرش نعمتی، فرشته دارمیشه، سعید محسنی کلاشمی، فاطمه شاهی، سمیه شریف حسن، محمد دارائی، مرضیه طیبا، شیوا علیزاده، محمود جنگی داریان، زهرا دادخواه اریاتپه، معصومه امیری، اکرم یوسفی، آرزو حسین زاده، سمیه آقائی حاجمیر، احسان رحیمی، فاطمه ایروانی، الهه صفی نژاد، سیده ام لیلا سیف اله پورلداری، سعیده بیات، سیده فاطمه شفیعی بهنمیری، سیده عادله عبادی، سمانه جمشیدی، الهه میرزاخانی، کلثوم نکوئی، عبدالعزیز یزدان پناه، سولماز دوری، حامد کرمی، نرگس اکبری علی آباد، علی بهرامی یزدان آبادسفلی، فاطمه دانش فر، نساء رضائی، مجتبی کریمی، سیدحسین علوی، وحید خدابخشی چماچائی، حمیدرضا فاتحی، سیدمحمدحسن ذاکرفر، زهرا کهرانی جبلی، مرضیه همکار، زینب علی نژادبشلی، عطیه ذوالفقاریان، جواد رحمانی انارکی، فاطمه مالکی، اسماعیل یعقوبی عسگرآباد، امیرهوشنگ روح بخش مغنی، رضا صمدی، حسین صباغیان، معصوم عربیان، مصطفی معماریان، بتول کرمی، یاسر عینعلئ، خدیجه قنبری، سمیه مرادی قوام، اکرم قاسمی ویری، معصومه پرهیزکاری، هومان فریدون فر، آناهیتا مشتاقی زاده، الهام رحمانی فیروزجائی، سمیرا بزرگی ماکرانی، علی آهنگرنژادشوشتری، مصیب اعظمی، مصطفی دریاپیما، شادیه ثابتی، سولماز پارسائی، نیما علی نیا، عیسی راه دار، علی اکبر هادیلو، حبیب الله باقری، کیوان کیماسی سلخوری، محمدجواد زوار، زهرا شاه علی نیا، عاطفه یوسفی، میثم قاسم آبادی، احسان فرجی، ساناز بشارتی، محمدرضا رحیمی، مریم بابائی، فاطمه بهاری جویباری، سوسن نودهی، نسرین موسوی، مجید مرادی، عارفه ترکاشوند، سیده شکوفه حسینی یمقانی، رضوانه هاشمی قبطه، هانیه حبیبی، هادی قربانی، فریبا قاسم زاده، علی بختیاری، سعید افشارجهانشاهی، سیده سحر تیموری سندسی، فائزه محمدی، جواد توکلی، امیر جان قربان، داود دولتی، رحمان سلیمی بنماران، ژاله همائی شعاع، اکرم بیگدلی، شهلا رستمی، طیبه رفیع، علی عابدخسروی، رضا مرادپور، زهرا مرادی شاد، فائزه تقی پور، محبوبه برجی لاخانی، مریم کریم زاده سفیدرودی، فاطمه جعفری قوام آباد، سیده فاطمه موسوی، مریم علی شاهی، حبیب عبادی خواه، زهرا ابراهیمی، انسیه داودآبادی، مهدی بیگی، زهرا خلیلی نیا، نرگس مزدورانی، معصومه ملکی، فهیمه کمالی، حمید عبدالله زاده، سیدحسن حسینی، فاطمه اهتمام، فاطمه غلامی، فرشته عامری، علی زراسوندنیا، زینب پروان، زلیخا ولی محمدی، مرضیه جهان، حمید انوری تفتی، محمدحسین قلی زاده، سیده زیور موسوی، پوریا احمدزاده، معصومه طهماسب پور، رضا اکبرمجنی، محمدامین زبیری، فاطمه مهربان، محمدرضا حیدری ورزنه، زهراسادات میرزائی، احمد نعیمی سلجوقی، خدیجه ابدال آبادی کاریزنو، محمد الله پناه، فروزان زاهدیان، سیده فریبا نظری، نرگس وفائی، سمیرا احمدی، نسرین دره زرشکی، علی ترکاشوند، رضا بخششی عتیق، اشکان ممقانی نسب، وجیهه شیوائی گاریز، محمدمهدی شارق، سهراب رحیمی، فریبا قلعه نوی، معصومه رضائی، محبوبه جمشیدی کوهساری، فاطمه آسوده آبلوئی، مریم طهماسبی، زهرا محمدی، نرگس بختیاری زاده، حمید حسینجانی، هادی کرمی، ابوالفضل برزگرلیائی، مهدیه رمضان خواه، الناز قاسمی، مریم قاسمی، بیتا حق پرست، محسن صابونچی، کاظم مهرابی، حسین قهرمان زاده، اسماعیل قربانیان، سهیلاالسادات آصفی، قاسم مرادی، روح اله لطیفی، زهرا عبداللهی دهکی، وحید کارگرجهرمی، زهرا زارع، محمد گل محمدی، لیلا فضلعلی، سجاد ستاری، فریدون دامن، میثم مفاخری، یونس خدری غریبوند، مینو رشوند، سارا احمدپورمبارکه، اعظم نظری، سیده فرشته سیدتقی نژاد، اسماء کریم زاده یهرلو، سمیه خدمتی مرصع، رضا آخوندی، مهناز نجفی، ملیحه نوروزی حافظی، احمد سلطانیان، مریم معیلی، علیرضا ذوالفقاریان، ایمان گردندهی، پیمان محبت زاده، ایمان محمدی رودباری، اکبر نصیری، شایان امیدوار، سمانه گشتاسبی، زهرا رضائی، فرزانه نظری پور، فاطمه علی نسب رستم، انسیه قموشی رامندی، سید محمدرضا میرافضلی، جواد اسماعیلی پزوه، مصطفی فاتحی، مجتبی فاتحی، حمیدرضا جوزدانی، مرتضی هاشمی مقدم، حامد باباجانی، معصومه ریاحی، فاطمه غزیزالهی، فاطمه عزیزی، سندس قمری، حمید نوروزی، حمید ابوئی مهریزی، سمانه کاظم فرزندی، اسماعیل یوسفی، رقیه کرمی، زیبا خوش رفتار، صغری فتحی، فهیمه مومنی، میثم علیخانی کشککی، سمیه ولی زاده، سمیرا علیرضاپوری، ژاله خدادادی، گلاره امیری، مرتضی هاشمی مقدم، معصومه سادات میریونسی، حسین عابدینی، پریسا میرزائی، خدیجه پایاب، زهرا شفیعی بافتی، محمد خدابنده لو، حسین نوروزی، حمیده لشگری، معین حاتمی، مهسا بهروزی مقدم، شیما اکبریان، اعظم السادات غفوری، امیرحسین طالبی، فاطمه میان داری، مرتضی مظفری، مریم تراکمه، احمد قاسمی، زهرا تقوی، مریم بهرامیان، عبدالعلی نوروزی تبریزی نژاد، رویا افشار، آرزو اقدام، سودابه ادیب زاده، علی پشت چمن، رضا محمودی خواجه غیاثی، اعظم شوندی، زینب یزدی نیا، سعیده کریم دوست، سمیه خدابنده لو، لیلا رحمتی زاده، فرزانه عزیزالهی، سمیه السادات سجادی، حسین فرقانی، میلاد لزگی، فرشته فرشیدنیا، معصومه امامقلی، آرش شامحمدی حلیمه جانی، جواد نوری امامزاده ئی، رجب معظمی، احسان مجیدی، افسانه بیگ محمدی، سارا پیروزمهر، پوریا ملکی، خدیجه احمدی، رسول فاضلی، مسعود کهزادچکانی، مبین مرادی، احمد سایری، سیما زیباکلام، پریسا قاسمی، حسین داودی زنجانی، ناهید ناصری کیوی، حسین عابدی پریجا، ابوالفضل فرزین، آزاد حداد، حمید عسکری هارونی، رضا قدوسی، دانیال خادم، رقیه رفیعی، مرتضی پرویزن، سعید ذوالفقاری، عاطفه محمدی زازلی، مجید خسروی، رحیم محمدپورسیاوان، علی بیتی زرنق، عادل علیزاده، سیدرضا علویان زو، الهام خزائی، وحید مرادی کلارده، مبین اسمعیلی آزادگله، قاسم سعادتی تبار، مجتبی میکائیل زاده، طیبه اقبالی شورینی، علی اکبر عبدشاهی، سمیه صالحی مرزیجرانی، فاطمه سادات حسینی، محمدجواد دولتشاهی کوچه نوئی، مرضیه رستمی قشقائی، مریم شریفی، فاطمه صادق ترکی، فاطمه حیدری، هاجر رستمی، مریم رستمی، مسعود قنبری گل، زهرا ابارقی، احمد قنبری، راضیه مشکوری نجفی، الهه قاسم پورخوشرودی، حسن قاسمی، فاطمه الویری، محمدصادق پاکدل، معصومه آزادی، سعیده تلخ آبی، سمیه غنیمتی، زینب حاجیان حسین آبادی، سعید کریمی، پریسا زارع زاده، محمد زهرائی، محمد سوری، سام براتی نردین، محسن بهنیا، هیمن احمدی، سمیه دوقانلو، نسترن حسینی، نسیم حاجیان، مریم احسانی، روزبه طبیب صوفی، زکیه بسی خواسته، جمال نصرتی، فهیمه لطفعلی پور، کاملیا پورجعفردوست بارکوسرائی، مژگان جمشیدی بدربانی، سیدجواد حسینی، محمد طاهرخانی، رضا اینانلو، فاطمه قندی، فرخنده جاویدان، مجتبی کریمی پوراردکانی، امیر جهانبخش، زهرا بختیاری، محمدرضا ولی، محسن شهرروزی، راضیه زارعی، ربابه پادام، صدیقه امیدی ارجنکی، فرشاد رجبی ویسرودی، بهزاد غلام لو، هادی شهمرادی، مسعود پورعلی خانی، میثم غلامی، سوزان بخشائی زاده، مسعود افشاری خامنه، ابوالفضل آخوندزاده هنزایی، عاطفه آقاپور، فرشته قاسمی، فاطمه عبادی کشتکار، معصومه نوروزی، ناهید جعفریحیی، مریم رشیدنهال، زهره کریمی، سعید دولتی، مهری صالحی فرجام، زهره دهقانی دشتابی، سیده فاطمه حسینی، طاهره نوری نهاد، مسعود کریمی آبش احمدلو، فاطمه تلخ آبی، معصومه محمدی، علیرضا حدیدی، مصطفی نجفی، مرتضی خدابنده لو، امیر زمانی، بابک صفربالی، معصومه طهان، ستاره فروتن، یاسر قربانلو، آرش شرفی، ریحانه پورحیدری، اسماعیل ملائی نژاد، حمیده صدری، رضا محمدزاده کمالی، رقیه صالحی، سیده حدیث صالح نژاد، حسن سیاوشی، ابوالفضل صفدری، مطهره محمدی نجات، مصطفی نجات بخش اصفهانی، یونس وثاقی محب، فرناز شبان بسیم، محسن احمدی، علیرضا نیکوکار، راضیه نامجو، مریم احمدی جویباری، مریم دلاوران، مهدی سالم کارلنگرودی، هادی مصلح امیردهی، زهرا خان بابائی، سوگند بخشائی، سیده پروانه موسوی، علی عبدلی، جلال الماسی فر، حسن ابراهیمی، نسرین سالاروند، جواد جبارخلجی بناب، خدیجه خادم، زهرا ابراهیمی، حسن احمدی طائمه، میثم روزبه، مهدی نظری، سعید اکانی، زهرا فروتن منش، مهدی سقایتی، سعید ساربانی، مریم مهدوی پارسا، مریم بهمنی حیدرآبادی، محدثه رجبی، مجتبی خردمند، فرهاد ترشابی، بهزاد غایب لو، اکبر عزیزی، محسن یوسفی، حسین عسکری عالم، فاطمه جمشیدیان منفرد، محمد شهابی قویونلوئی، محمد محمدپورجبه دار، محمد صمدی، رحمان عزیزی، یوسف ناظری، مهرناز اسماعیلی، حامد کلوانی، سوده نوروزی، سیدمصطفی شیخ الاسلامی، عباس رستمی، علی اصغر نوری، صالح عظیم دخت، الهام بهارلو، زهرا وکیلی ارکی، زهرا مشهدی، معصومه طهماسب پور، سمیه آقاجانلو، ناهید فتحی پور، یوسف بالود، احمد اسکندری، احمدرضا مالکی سامانی، الهام احسان، صدیقه یوسفلی، زهره بالایان، سعید بهزادی، سعیده رنگ رز، مهدی یاوری جم، مهروز حرمتی ایمچه، علی بشیری، علی میکائیلی، فاطمه حیدری، حسن نونهال مادرسرا، زهرا کریمی، اصغر علیخانی، حمید کارگر، رضا قهرمانی، رضا محمدرضائی، سعید فتاح پور، موسی خوش سیرت تیتکانلو، ملیحه میرزائی

طرف شکایت:1- هیات وزیران2- وزارت آموزش و پرورش 3- سازمان اداری و استخدامی کشور 4- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته:1- ابطال و حذف عبارت «در سال 1397» واقع در خط دوم بند 7 تصویب نامه شماره 14896؍ت55313ه- مورخ 16؍2؍1397هیات وزیران 2- ابطال و حذف عبارت «آخرین» و «در سال 1397» واقع در خط دوم بند 7 و عبارت «آخرین» و «سال 1397» واقع در خط دوم بند 8 تصویبنامه شماره 8724؍ت56485ه- مورخ 31؍1؍1398 هیات وزیران.3- ابطال نامه شماره249615 مورخ 11؍51؍398 سازمان اداری و استخدامی کشور

هیات وزیران در راستای تکالیف قوانین بودجه سال های 1397 و 1398 مصوبات مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت را به تصویب رسانده است و شکات که از مستخدمین سال 1398 می‌باشند نسبت به بخش هایی از مصوبات مذکور که ناظر بر افزایش حقوق کارمندان استخدامی در سال 1398 می‌باشد و همچنین نامه ای که در این خصوص سازمان اداری و استخدامی صادر کرده است معترض بوده و تقاضای ابطال آن را نموده اند.

متن مقررات مورد شکایت:

1- بند 7 تصویب نامه شماره 14896؍ت55313ه- مورخ 16؍2؍1397:با استناد به جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 (کل کشور) کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال 1397 پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویبنامه ماهانه کمتر از پنجاه میلیون (000؍000؍50) ریال باشد حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال 1397، رشد می یابد. 11 + (حقوق و مزایای مستمر سال 1397 با واحد میلیون ریال) × 22؍0 = ضریب تعدیل (%)

2- بند 7 تصویبنامه شماره 8724؍ت56485ه- مورخ 31؍1؍1398: مبلغ ما به التفاوت ریالی افزایش حقوق و مزایای مستمر کلیه کارمندان پس از اعمال ضریب حقوق موضوع این تصویب نامه، در سقف امتیازات مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنها در سال 1397، نسبت به چهار میلیون و چهارصد هزار (000؍400؍4) ریال، پس از تبدیل به امتیاز به ماخذ ضریب سال 1398 موضوع این تصویب نامه، در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانه ای با عنوان "تفاوت بند (ی) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور" درج و مشمول افزایش حقوق سال های آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها می‌باشد نظیر فوق العاده اضافه کار ساعتی، فوق العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد.

3- بند 8 تصویبنامه شماره 8724؍ت56485ه- مورخ 31؍1؍1398:مبلغ ریالی ناشی از اعمال ضریب تعدیل سال 1397 موضوع بند (7) تصویبنامه شماره 14896؍ت 55313ه- مورخ 16؍2؍1397 و اصلاحات بعدی آن در آخرین حکم کارگزینی سال 1397 کارکنان، پس از تبدیل به امتیاز به ماخذ ضریب هزار و هفتصد و نود و هفت (1797) سال 1397، با اعمال ضریب سال 1398، به عنوان "تفاوت جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور" در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانه ای درج و مشمول افزایش حقوق سال های آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها می‌باشد نظیر فوق العاده اضافه کار ساعتی، فوق العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد.

4- نامه شماره249615 مورخ 11؍51؍398 سازمان اداری و استخدامی کشور: جناب آقای ابرازه مدیر کل محترم منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- با سلام و احترام ؛بازگشت به نامه شماره 2896؍209؍د مورخ 22؍4؍1398 اعلام می دارد: جهت محاسبه تفاوت بند "ی" تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور و تفاوت جزء (1) بند "الف" تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، موضوع بندهای 7 و 8 تصویبنامه شماره 8724؍ت56485ه- مورخ 31؍1؍1398 هیات محترم وزیران و اصلاحات بعد از آن، مجموع تمامی اقلام مندرج در حکم کارگزینی محاسبه خواهد شد. همچنین منظور از سقف امتیازات مندرج در حکم کارگزینی سال 1397 نیز، مجموع تمامی اقلام مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1397، با احتساب ضریب تعدیل می‌باشد. همچنین محاسبه و اعمال تفاوت موضوع بند 7 و 8 تصویبنامه اشاره شده در مورد مشمولانی موضوعیت دارد که در سال 1397 حکم کارگزینی ایشان بر اساس ضوابط تصویب نامه شماره 14896؍ت55313ه- مورخ 16؍2؍1397 هیات محترم وزیران و اصلاحیه بعدی آن صادر شده و تغییرات آخرین حکم کارگزینی سال 1397 آنان ملاک عمل به جهت شمول دو تفاوت مذکور می‌باشد. خاطر نشان می سازد کارکنان موصوف مشمول حداقل حقوق موضوع بندهای 5 و 6 مصوبه صدرالاشاره، حسب مورد می‌باشند. همت علی شاهنظریرئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت

دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:1- بین احکام صادره معلمان پیمانی (ماده 28) استخدامی سالهای 1398 و 1397 اختلاف حقوقی در حدود 000؍000؍4 ریال برای یک جایگاه و طبقه شغلی یکسان وجود دارد که مصداق بارز تبعیض و عدم رعایت عدالت در نظام پرداخت کارکنان است و مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی، ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه کشور و ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.2- بر اساس ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری، (نظام پرداخت کارکنان) حقوق و همچنین افزایش آن به امتیاز عوامل و جایگاه شغل و شاغل تعلق می‌گیرد. لذا افزایش حقوق سالیانه صرفاً به نفرات تعلق نمی گیرد. از آنجا که جایگاه شغلی مستخدمین پیمانی (ماده 28) مهر 1398 کاملاً معین بوده، مطابق قانون باید امتیازات آن لحاظ و حقوق پرداخت گردد.3- در خصوص طرح این دعوی استناد به بندهای 2، 7 و 8 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 8724؍ت56485ه- مورخ 31؍1؍1398 می نماییم ؛ زیرا طبق بند 2 حداقل افزایش حقوق نسبت به سال 1397 از مبلغ چهار میلیون و چهارصد هزار (000؍400؍4) ریال کمتر نخواهد بود. همچنین طبق بندهای 7 و 8 افزایش حقوق 4400000 ریال مشمول افزایش حقوق سال های آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای پرداخت آنها می‌باشد نظیر فوق العاده اضافه کار ساعتی فوق العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد. با توجه به اینکه این افزایش حقوق به عنوان تورم سالیانه و در پایه حقوق اعمال می‌شود لذا حذف این دو بند از احکام حقوق مستخدمین پیمانی ماده 28 ورودی مهر 1398 امر ناعادلانه و برخلاف قانون اساسی کشور و مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌باشد.4- این در حالی است که تفاوت بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور در احکام دانشجو معلمان ورودی سال 1398 درج شده و امتیاز حقوق مربوط به ایشان پرداخت می‌گردد. در حال حاضر مبلغ حکم کارگزینی دانشجو معلمان با مدرک دیپلم و طبقه 3 ورودی مهر سال 1398 تقریباً برابر با حکم کارگزینی معلم پیمانی (ماده 28) با مدرک لیسانس و طبقه 5 ورودی مهر سال 1398 (کف حقوق مصوب کارکنان) می‌باشد.5- در بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 کشور و جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 کشور و بند 7 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 14896؍ت 55313 ه- مورخ 16؍2؍1397، عبارتی دال بر اینکه افزایش حقوق شاغلان صرفاً متوجه کارکنانی است که در سال گذشته حکم کارگزینی داشته اند نیامده است. ضمناً در بند "الف" تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کشور صراحتاً بیان شده است " دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی را به گونه ای افزایش دهد که طبقات پآیین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند." بنا به موارد فوق و همچنین مغایرت تصویب نامه های مذکور با قانون و وجود تبعیض در نظام پرداخت کارکنان به واسطه شرط شاغل بودن در سال 1397 برای افزایش حقوق سالیانه کارکنان که در بند 7 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 14896؍ت5533ه- مورخ 16؍2؍1397 و بندهای 7 و 8 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 8724؍ت56485ه- مورخ 31؍1؍1398 مورد تقاضاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: معاونت حقوقی رییس جمهور با ارائه تصویر نامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان دفاعیه اعلام کرده است:شاکیان دلایل توجیهی خاصی مبنی بر مغایرت بندهای مورد اعتراض با قانون ارائه نکرده اند.همچنین بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر می‌دارد افزایش حقوق گروه های حقوق بگیر از قبیل... از ابتدای سال 1398 حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه 4 میلیون ریال افزایش می یابد... بر این اساس با توجه به اینکه در متن قانون افزایش از ابتدای سال 1398 لازم الاجرا می داند و فهم افزایش در قیاس با حقوق سال 1397 معنا می یابد بنابراین بند 7 تصویب نامه سال 1398 هیات وزیران تصویب شده است و در خصوص مصوبه سال 1397 هیات وزیران نیز بر اساس قانون بودجه سال 1397 اتخاذ تصمیم شده است.

پرونده در جلسه مورخ 12؍3؍1399 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر در مورد آن رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی استخدامی

1-درخواست ابطال بند 7 تصویب نامه شماره 14896؍ت55313ه- مورخ 16؍2؍1397: با توجه به این که به موجب جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور مقرر شده است: « دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر مشاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانینزولیبا رعایت بند (پ) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه به گونه ای افزایش دهد که طبقات پآیین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.» و در استای این تکلیف طی تصویبنامه شماره 14869؍ت 55313ه- مورخ 16؍2؍1397 هیات وزیران مقرر شده: کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال 1397، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویبنامه ماهانه کمتر از 50 میلیون ریال باشد حقوق و مزایای مستمر آنان به میزانضریب تعدیلقابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال 1397، رشد می یابد. 11 + (حقوق و مزایای مستمر سال 1397 با واحد میلیون ریال) × 22؍0 = ضریب تعدیل. همچنین در تبصره 2 بند 7 تصویبنامه مذکور مقرر شده است: «افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سال های آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.» بنابراین از آنجایی که اولاً در مصوبه مورد شکایت نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1397 منطبق با قانون بودجه سال 1397 می‌باشد و ثانیاً احکام قوانین بودجه سالیانه می‌باشد و در خصوص افزایش حقوق شامل کارکنان شاغل استخدام شده در سال تصویب قانون بودجه و ما قبل آن می‌شود، لذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.

2-درخواست ابطال بندهای 7 و 8 تصویبنامه شماره 8724؍ت56485ه- مورخ 31؍1؍1398: با توجه به اینکه در قسمت اخیر بند ی تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر شده است:«... از ابتدای سال 1398 حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون(4.000.000) ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال 1397 به میزان تا ده‌درصد(10%) افزایش می‌یابد» و در این راستای هیات وزیران طی بند 2 مصوبه مذکور اقدام لازم را به عمل آورده و مقرر داشته: « ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتمصوب 1370 (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1398 به میزان 120ر2 ریال تعیین می‌شود. حداقل افزایش حقوق نسبت به سال 1397 از مبلغ چهار میلیون و 400 هزار ریال کمتر نخواهد بود.» بنابراین با تصویب این بند هیات وزیران به تکلیف خود در افزایش حقوق کارمندان شاغل استخدام شده در سال 1398 و ماقبل عمل نموده است و موضوع بندهای 7 و 8 مصوبه مذکور که مورد شکایت قرار گرفته ارتباطی به افزایش حقوق سال 1398 کارکنان دولت ندارد بلکه موضوع آن نحوه انطباق ضریب تعدیل افزایش حقوق سال 1397 کارکنان دولت با ضریب حقوق سال 1398 و ساماندهی و پایدار نمودن آن در حقوق کارکنان با توجه به تبصره ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مواد فصل دهم قانون مذکور می‌باشد و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.

3- درخواست ابطال نامه شماره249615 مورخ 11؍51؍398 سازمان اداری و استخدامی کشور: با توجه به اینکه نامه مذکور در تبیین مصوبات هیات وزیران به شرح فوق صادر شده است، بنابراین با توجه به استدلال های ذکر شده در فوق مغایرتی با قانون و مصوبات مذکور ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و در خصوص شکایت شکات در موارد فوق رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها