رای شماره 835 و 836 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

شاکی دادخواستی به طرفیتدانشگاه فنی و حرفه ایبه خواسته 1- ابطال صورتجلسه سومین نشست از دور دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ 5/8/1394 2-ابطال بندهای 2 و 4 و 5 و 6 نامه شماره 56469/15 مورخ 20/3/1397 قائم مقام وزیر و رییس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

- متن صورتجلسه سومین نشست از دور دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ 5/8/1394:

صورتجلسه سومین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای

مورخ 5/8/94

پیوست شماره دو- موضوع مصوبه چهارم

دستورالعمل اجرایی تطبیق وضعیت کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای

با اعضای هیات علمی

این دستورالعمل بر اساس مصوبه ششم صورتجلسه دومین نشست از دوره دوم هیات امنا مورخ 26/12/92 و به عنوان مقدمه ای برای شمول کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای در آیین‌نامه های استخدام و ارتقای اعضای هیات علمی و با هدف ایجاد هماهنگی در ساختار آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای با سایر دانشگاه ها و همچنین ارتقای شان و منزلت کادر آموزشی موجود دانشگاه فنی و حرفه ای با توجه به ماده «23» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر تدوین شده است:

ماده 1- تعاریف و اختصارها:

1- دانشگاه فنی و حرفه ای در این دستورالعمل، به اختصار «دانشگاه» نامیده می‌شود.

2- کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای در این دستورالعمل، شامل کادر پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی با عناوین مدرس، هنرآموز و دبیر می‌شود که در زمان تاسیس دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان کادر آموزشی بجز در رشته های: زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، تاریخ و موارد مشابه در دانشگاه فنی و حرفه ای اشتغال داشته اند و در این دستوالعمل به اختصار کادر آموزشی نامیده می‌شود.

3- عضو هیات علمی فنی رسته ای از کادر آموزشی است که در کنار اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی سایر دانشگاه های کشور در دانشگاه فنی و حرفه ای به امر آموزش و پژوهش در حوزه های فنی و مهارتی و حرفه ای اشتغال دارد.

4- استادیار فنی: عضو هیات علمی فنی دارای مدرک دکتری تخصصی است که در سطح کشور صرفاً برای انجام خدمت در دانشگاه فنی و حرفه ای به امر آموزش و پرورش اشتغال دارد و معادل استادیار آموزشی است.

5- مربی فنی: عضو هیات علمی فنی دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای است که در سطح کشور صرفاً برای انجام خدمت در دانشگاه فنی و حرفه ای به امر آموزش و پژوهش اشتغال دارد و معادل مربی آموزشی است.

ماده 2- ضوابط تطبیق:

1- کادر آموزشی دارای مدرک دکتری تخصصی (phD) معتبر، به عضو هیات علمی با مرتبه استادیار فنی تطبیق می یابد.

تبصره 1- درج عبارت "اعتبار استاد یار فنی، صرفاً برای انجام خدمت در دانشگاه فنی و حرفه ای" در حکم کارگزینی الزامی است.

2- کادر آموزشی دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای معتبر، به عضو هیات علمی با مرتبه مربی فنی تطبیق می یابد.

تبصره 2- درج عبارت "اعتبار مربی فنی، صرفاً برای انجام خدمت در دانشگاه فنی و حرفه ای " در حکم کارگزینی الزامی است.

3- خبرگان بدون مدرک که توسط مراجع ذی صلاح تایید صلاحیت و تعیین سطح شده اند، بدون استفاده از عنوان عضو هیات علمی می‌توانند از کلیه مزایای مربوط به همطرازی با سطح تعیین شده، در مراجع ذیربط بهره مند شوند.

تبصره 3- احکام مربوط به این دستورالعمل پس از طی تشریفات قانونی مربوط از تاریخ اخذ صلاحیت عمومی صادر می‌شود و در خصوص سال های قبل از این تاریخ نافذ نبوده و هیچگونه حقی برای ذی نفع آن ایجاد نمی کند.

تبصره 4- چنانچه پست سازمانی کادر آموزشی بدلیل انتصاب در سمت های اجرایی تغییر داده شده باشد: به تشخیص هیات اجرایی موضوع ماده «3» این دستورالعمل می‌تواند مشمول کلیه ضوابط مربوط به کادر آموزشی شود مرجع تعیین پست سازمانی اینگونه افراد معاونت اداری و مالی دانشگاه فنی و حرفه ای است.

تبصره 5- در صورتی که کادر آموزشی پس از تطبیق با وضعیت هیات علمی مشمول بازنشستگی شود، آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی به لحاظ سنوات برای آنان اعمال خواهد شد.

تبصره 6- تطبیق کادر آموزشی به هیات علمی با درخواست کادر آموزشی اعمال می‌شود و در صورت عدم درخواست وی، وضعیت فعلی تا مرحله بازنشستگی بر اساس آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی به قوت خود باقی است.

4- از آنجا که عمل تطبیق در سال اول نباید هیچگونه بار مالی داشته باشد، لذا پایه ای به هر یک از اعضای تطبیق یافته اختصاص می یابد که به حقوق و مزایای درج شده در حکم استخدامی فرد قبل از تطبیق نزدیک تر باشد (در صورت واقع شدن حقوق فرد بین دو پایه متوالی، چنانچه در مرز 50 درصد و بیشتر از آن باشد پایه بالاتر و در غیر از این صورت پایه پآیین تر تعلق خواهد گرفت) و اعمال پایه ها به نحوی است که در سال اول تطبیق بار مالی برای دانشگاه فنی و حرفه ای ایجاد نکند. اختصاص پایه به تشخیص هیات اجرایی موضوع ماده «3» این دستورالعمل انجام می‌شود.

تبصره 7- پایه اختصاص یافته در بند «5» این ماده، مبنای ترفیعات سالیانه بر اساس «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه» در سال های بعد خواهد بود و برای سنوات قبل از اجرای این دستورالعمل، هیچگونه پایه یا احتساب سنوات دیگر مقدور نخواهد بود.

5- دانشگاه فنی و حرفه ای از تاریخ تصویب این دستورالعمل مجاز به استخدام کادر آموزشی در عناوین به جز عضو هیات علمی فنی (استادیار فنی و مربی فنی) نخواهد بود.

6- اعضاء هیات علمی موجود دانشگاه فنی و حرفه ای با درخواست کتبی و تایید هیات اجرایی موضوع ماده «3» این دستورالعمل می‌توانند رسته خود را متناسب با مرتبه خود به رسته عضو هیات علمی فنی تغییر دهد.

ماده 3- هیات اجرایی:

برای اعمال ضوابط تطبیق و تعیین مرتبه و پایه اعضای هیات علمی فنی موضوع این دستورالعمل، هیات اجرایی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود. تصمیمات این هیات با رعایت دقیق چارچوب های تعیین شده در این دستورالعمل طبق روال سایر مراکز دانشگاهی، پس از تایید احکام توسط مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر خواهد بود.

1- رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای (رئیس هیات)

2- معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای (نایب رییس)

3- معاون اداری و مالی دانشگاه فنی و حرفه ای

4- مدیر کل امور اداری دانشگاه فنی و حرفه ای (دبیر)

5-رییس مرکز جذب دانشگاه فنی و حرفه ای

6- مدیر کل بودجه، تشکیلات و تحول ا داری دانشگاه فنی و حرفه ای

ماده 4- آیین‌نامه های استخدامی، ترفیع و ارتقا مرتبه اعضاء هیات علمی فنی

به دانشگاه فنی و حرفه ای اجازه داده می‌شود. در خصوص ایجاد عناوین تعیین شده در این دستورالعمل تحت رسته جدید با نام عضو هیات علمی فنی در کنار رسته های عضو هیات علمی آموزشی و عضو هیات علمی پژوهشی در آیین‌نامه های استخدامی، ترفیع و ارتقا مرتبه متناسب با ماموریت عضو هیات علمی فنی پیگیری های لازم به عمل آورد. پس از اعمال اصلاحات مذکور، کلیه امور مربوط به این اعضاء بر اساس آیین‌نامه های مذکور انجام می‌شود.

تبصره 8- ترفیع سالیانه و ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی فنی موضوع این دستورالعمل، بر اساس آیین‌نامه خواهد بود که توسط دانشگاه فنی و حرفه ای تدوین و به تصویب هیات امنا خواهد رسید.

تبصره 9- بدیهی است تا انجام اصلاحات مذکور در این ماده کلیه آیین‌نامه ها و دستورالعمل های مربوط به عضو هیات علمی آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص این اعضاء جاری خواهد بود.

ماده 5- این دستورالعمل در «5» ماده و «9» تبصره در هیات امنای مورخ 5/8/94 دانشگاه فنی و حرفه ای به تصویب رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

- متن نامه شماره 56469/15 مورخ 20/3/1397 قائم مقام وزیر و رییس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری:

براساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مورخ 8/3/1397 متقاضیات تطبیق وضعیت به عضو هیات علمی می‌بایست دارای شرایط لازم به شرح ذیل باشند:

1- دارای عناوین مدرس، هنرآموز و یا دبیر باشند.

2- در هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی، فارغ التحصیل رشته های فنی و حرفه ای دایر در دانشگاه باشند.

3- تاریخ آخرین مدرک تحصیلی آنان قبل از تاریخ 5/8/1394 باشد.

4- در تاریخ تطبیق وضعیت براساس ضوابط و مقررات مربوط به بازنشستگی اعضای هیات علمی، دارای حداقل 5 سال ماندگاری در وضعیت هیات علمی فنی باشند.

5- در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به ترتیب دارای معدل حداقل 15، 16 و 17 برای رشته های فنی و معدل حداقل 16، 17 و 18 برای رشته های علوم انسانی باشند.

6- بین رشته تحصیلی مقاطع دانشگاهی آنان تجانس وجود داشته باشد و تطبیق وضعیت صرفا برای رشته های دایر دانشگاه انجام شود.

بدیهی است با عنایت به مفاد تبصره 6 ماده 2 دستورالعمل اجرایی تطبیق وضعیت کادر آموزشی دانشگاه با اعضای هیات علمی، تطبیق وضعیت صرفا برای افرادی که تا زمان رسیدگی هیات اجرایی تطبیق در سال 95 درخواست ارائه داده اند، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه انجام می‌شود و در صورت عدم درخواست، ادامه خدمت آنان تا زمان بازنشستگی براساس مفاد آیین‌نامه اشتخدامی اعضای غیرهیات علمی خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای در تاریخ 5/8/1394 اقدام به تصویب دستورالعملی مبنی بر ارتقاء شان و منزلت کادر آموزشی دانشگاه با توجه به ماده 23 قانون برنامه پنجم توسعه نموده که به موجب آن کلیه کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای و همه رشته ها اعم از فنی مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی به جز سه رشته زبان انگلیسی، ادبیات فارسی و معارف به هیات علمی فنی تطبیق یافتند. چنانچه مصوبه مورد نظر برای اعضای هیات علمی فنی بوده و رشته های علوم انسانی از شمول آن خارج هستند. چرا کادر آموزشی آموزشکده ها در سایر رشته های علوم انسانی از قبیل مدیریت، علوم تربیتی، روانشناسی، تربیت بدنی، جغرافیا، حسابداری و غیره به هیات علمی فنی تطبیق یافتند و فقط رشته های زبان و ادبیات فارسی و معارف اسلامی مستثنی گردیده اند. پس از حذف مدرسین سه رشته مذکور و پیگیری این گروه از اساتید هیات امنای دانشگاه فنی حرفه ای اقدام به تصویب مصوبه تبعیض آمیز معترض عنه نموده است. لازم به ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 98099709058112678 مورخ 24/9/1398 اقدام به ابطال دستورالعمل مذکور با قید در صورت احراز شرایط لازم نموده، لذا با توجه به اینکه برای تمام کادر آموزشی دانشگاه براساس این مصوبه و بدون هیچگونه پیش شرطی حکم تطبیق وضعیت به اجرا درآمده، براساس ماده 23 قانون مذکور و بند 9 اصل 3 قانون اساسی نبایستی تبعیضی نسبت به پرسنل ایجاد گردد که خلاف اصل انتظار مشروع نیز باشد. علی رغم موارد مذکور هیات امنا اقدام به تصویب مصوبه تبعیض آمیز معترض عنه نموده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفترامور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه فنی و حرفه ای به موجب لوایح شماره 4328/25 مورخ 14/5/1399 و 12943/25 مورخ 14/12/1399 به طور خلاصه توضیح داده اند که:

1- به موجب ماده 3 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه 684 مورخ 12/10/1389، هیات امنا عالی ترین رکن موسسه است که وظایف و اختیارات آن در قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 تعیین شده است. به موجب بند (ب) ماده 7 قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 22/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب سازمان اداری و نحوه بکارگیری نیرو از اختیارات هیات امنا می‌باشد. براساس بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای در تاریخ 7/8/1391 به تصویب هیات امنا و تایید وزیر علوم رسیده و از 1/1/1391 قابل اجرا گردید.

2- با توجه به رسالت و نیاز دانشگاه دستورالعمل اجرایی تطبیق وضعیت کادر آموزشی دانشگاه به اعضای هیات علمی موضوع مصوبه چهارم از صورتجلسه سومین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه مصوب 5/8/1394 که به تایید وزیر علوم رسیده، تصویب گردید. با عنایت به بندهای 2 و 3 ماده 1 دستورالعمل مذکور یکی از شرایط اساسی و مهم تطبیق وضعیت به هیات علمی فنی دارا بودن مدارک تحصیلی در رشته های فنی و مهندسی می‌باشد و رشته های علوم انسانی با توجه به اینکه فنی نمی‌باشد و در آن زمان مورد نیاز دانشگاه نبوده از شمول مصوبه خارج گردیده بود. متعاقبا در سنوات بعدی با توجه به نیاز دانشگاه به برخی از رشته های علوم انسانی در پنجمین نشست از دور دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ 2/12/1395 مقرر گردید موضوع حذف رشته های محدود شده در بند 2 ماده 1 دستورالعمل مذکور مطرح و با آن موافقت گردید. در راستای اجرای این امر با کسب مجوز از رییس هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم به موجب نامه معترض عنهجلسه ای با موضوع مصوبات 22،21 و 30 هیات امناء مورخ02/12/1395 برگزار و مقرر گردید نسبت به پرسنلی که دارای مدرک تحصیلی علوم انسانی باشند در صورت احراز شرایط مندرج در نامه مذکور اقدام لازم جهت صدور حکم تطبیق وضعیت آنها به عمل آید و نامه معترض عنه صرفا در پاسخ به نامه ی شماره 971/100/25 مورخ 09/02/1397 دانشگاه فنی و حرفه ای بوده است.

3- بند 3 از شروط تطبیق وضعیت کادر آموزشی به هیات علمی فنی دائر بر صرفا حداقل ماندگاری به میزان 5 سال کاملا منصفانه و به جهت برقراری عدالت در امر تطبیق وضعیت کادر آموزشی دانشگاه مذکور است و چنانچه قرار باشد به آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی رجوع شود دیگر اینگونه نمیتوان عمل نمود، چه آنکه، در تبصره 2 از ماده 10 آیین‌نامه استخدامی آمده است: «تبدیل وضعیت منحصرا با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و با رعایت حداکثر 50 سال سن، منوط به آنکه تا قبل از احراز شرایط بازنشستگی، بتوانند حداقل 10 سال در وضعیت هیات علمی خدمت کنند.»

پرونده های شماره ه- ع/9902447 و ه- ع/ 0000076 مبنی بردرخواست ابطال بندهای 2 و 6 نامه شماره 56469/15 مورخ 20/3/1397 قائم مقام وزیر و رییس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 7/6/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولا براساس رای شماره 1864 مورخ 2/12/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری «هر چند بندهای 4 و 5 نامه 56469/15-20/3/1397 بر اساس تفویض اختیار موضوع دستور سی ام مصوبه مورخ 2/12/1395 هیات امناء دانشگاه فنی و حرفه ای وضع شده است و تفویض اختیار موصوف با توجه به عدم تصریح در قوانین حاکم و مستنبط از رای شماره 1881-27/9/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است، اما نظر به اینکه مفاد مقرره مورد شکایت متعاقباً در نشست مورخ 1/11/1398 هیات امنای دانشگاه به تصویب رسیده است، با لحاظ تنفیذ مصوبه مورد شکایت توسط هیات امناء، قابل ابطال تشخیص نشد.»

ثانیا بندهای 2 و 6 نامه شماره 56469/15 مورخ 20/3/1397 قائم مقام وزیر و رییس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری نیز همانند بندهای 4 و 5 این مصوبه در نشست مورخ 1/11/1398 هیات امنای دانشگاه به تصویب رسیده است.

بنابه مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره 1864 مورخ 2/12/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای 2 و 6 نامه معترض عنه که در نشست مورخ 1/11/1398 هیات امنای دانشگاه به تصویب رسیده است قابل ابطال نمی‌باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

پرونده های شماره ه- ع/9902447 و ه- ع/ 0000076 مبنی بردرخواست ابطال بند 2 از ماده 1 صورتجلسه سومین نشست از دور دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ 5/8/1394 در جلسه مورخ 7/6/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

نظریه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

نظر به اینکه سابقا به موجب قرار شماره 98099709058112678 مورخ 24/9/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به درخواست ابطال صورتجلسه سومین نشست از دور دوم هیات امنای دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ 5/8/1394 بدین جهت که با کسب مجوز از رییس هیات امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم به موجب نامه شماره 56469/15 مورخ 20/2/1397 مقرر گردید پرسنلی که دارای مدرک تحصیلی علوم انسانی باشند در صورت احراز شرایط لازم حکم تطبیق وضعیت آنها صادر شود، منتفی دانسته شده، بنابراین در مورد موضوع شکایت سابقا تصمیم گیری گردیده، لذا موضوع شکایت مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بوده و پرونده در اجرای تبصره 2 ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به محضر رییس محترم دیوان عدالت اداری تقدیم می‌گردد.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

پرونده های شماره ه- ع/9902447 و ه- ع/ 0000076 مبنی بردرخواست ابطال بندهای 4 و 5 نامه شماره 56469/15 مورخ 20/3/1397 قائم مقام وزیر و رییس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 7/6/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

نظریه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

نظر به اینکه سابقا درخواست ابطال بندهای 4 و 5 نامه شماره 56469/15 مورخ 20/3/1397 قائم مقام وزیر و رییس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و به موجب رای شماره 1864 مورخ 2/12/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری «هر چند بندهای 4 و 5 نامه 56469/15-20/3/1397 بر اساس تفویض اختیار موضوع دستور سی ام مصوبه مورخ 2/12/1395 هیات امناء دانشگاه فنی و حرفه ای وضع شده است و تفویض اختیار موصوف با توجه به عدم تصریح در قوانین حاکم و مستنبط از رای شماره 1881-27/9/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است، اما نظر به اینکه مفاد مقرره مورد شکایت متعاقباً در نشست مورخ 1/11/1398 هیات امنای دانشگاه به تصویب رسیده است، با لحاظ تنفیذ مصوبه مورد شکایت توسط هیات امناء، قابل ابطال تشخیص نشد.»، بنابراین در مورد موضوع شکایت سابقا تصمیم گیری گردیده، لذا موضوع شکایت مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بوده و پرونده در اجرای تبصره 2 ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به محضر رییس محترم دیوان عدالت اداری تقدیم می‌گردد.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

آیین نامه ها (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها