ماده 2 ‌آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی

از نظر این آئین‌نامه فوریتهای پزشکی (‌اورژانس) شامل موارد زیر می‌شود:
1 - مسمومیت‌ها.
2 - سوختگی‌ها.
3 - زایمان‌ها.
4 - صدمات ناشی از حوادث و سوانح و وسائط نقلیه.
5 - سکته‌های قلبی و مغزی.
6 - خونریزی‌ها و شوک‌ها.
7 - اغماء.
8 - اختلالات تنفسی شدید و خفگی‌ها.
9 - تشنجات.
10 - بیماریهای عفونی خطرناک مانند منژیت‌ها[مننژیت ها].
11 - بیماریهای نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند.
12 - سایر مواردی که در شمول تعریف ماده 1 قرار می‌گیرد.