ماده 201 قانون مدنی

اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)