امتناع از رسیدگی به جهت اظهارنظر قبلی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/09
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر فردوس

موضوع

امتناع از رسیدگی به جهت اظهارنظر قبلی

پرسش

شخصی به اتهام حمل مواد مخدر از نوع تریاک دستگیر و پرونده به دادسرا ارسال می‌گردد که در دادیاری منتهی به صدور کیفرخواست می‌گردد و به دادگاه انقلاب ارسال می‌گردد ولیکن دادگاه انقلاب با توجه به سوابق متهم متوجه می‌شود که رسیدگی به بزه حمل مواد مخدر متهم در صلاحیت بازپرسی بوده است لذا پرونده را جهت رفع نقص و انجام تحقیقات به دادسرا اعاده می‌نماید حال با توجه به اینکه دادسرا صرفاً دارای یک مقام قضایی بازپرس می‌باشد و بازپرس سابقاً به عنوان دادیار تحقیقات لازم را انجام داده است، آیا موضوع مطروحه از موارد بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با تذکر به این نکته که از فرض پرسش صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه برداشت نمی گردد و صرف نظر از اینکه تصمیم دادگاه منطبق با قانون است یا خیر، با لحاظ بند ت ماده 421 و ماده 424 قانون آئین دادرسی کیفری نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان فردوس موجه است. بدیهی است در صورت فقدان بازپرس دیگر مطابق تبصره ماده 92 قانون فوق الذکر رفتار می‌گردد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در پرونده قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است و پس از نقص دادگاه مجدداً امکان صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نمی‌باشد و صرفاً بازپرس باید تفهیم اتهام را انجام دهد و پرونده را به دادگاه بفرستد موضوع از موارد رد دادرس محسوب نمی شود چون صرف تفهیم اتهام اظهار نظر ماهوی محسوب نمی شود و نظریه مشورتی شماره 7/93/2133 مورخ 93/09/08 موید این نظر می‌باشد.

نظر اقلیت

موضوع مطروحه از موارد بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد چرا که دادیار قبلا در این خصوص (بازپرس فعلی) اظهارنظر ماهوی نموده است (با صدور قرار نهایی) لذا نمی تواند مجددا تحت عنوان بازپرس رسیدگی نماید.

منبع
برچسب‌ها