بیمه ایثارگران شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: از آنجایی که دانشگاه آزاد اسلامی از بودجه دولتی استفاده نمی کند، وجه بیمه اسرا و آزادگان و جانبازان شاغل در این نهاد، قابل پرداخت نمی‌باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به محتویات پرونده و اسناد ابرازی و اینکه حسب ماده 42 قانون تامین اجتماعی، درصورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تاخیر تادیه تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد، می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتبا به سازمان تسلیم نماید و سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر ظرف یک ماه پس از دریافت آن در هیات های بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید؛ لیکن شاکی در ما نحن فیه چنین عمل ننموده، لذا شکایت شاکی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته، مستندا به ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری - شجاعی نوری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده، علاوه بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه شماره... مورخه...، اعتراض به مطالبه حق بیمه آقای ص.ن. دارد و سازمان تامین اجتماعی اصولا موظف بوده که اعتراض مطروحه را جهت رسیدگی به هیات تشخیص ارسال دارد ولیکن به تکلیف قانونی خود عمل ننموده، اصولا همانطوری که در نامه شماره... مورخ... سازمان مرکزی دانشگاه آزاد که ضمیمه دادخواست بدوی می‌باشد، دانشگاه آزاد اسلامی یک موسسه خصوصی و غیردولتی است و پرداخت وجه بیمه اسرا و آزادگان و جانبازان مربوط به دستگاه های مشمول ماده صد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان یعنی وزارت خانه ها و سازمان ها و نهادهایی است که به نحوی از انحا از بودجه دولتی استفاده می کنند و نظر به اینکه دادنامه معترضٌ عنه به صورت قرار صادر گردیده، علیهذا بنا به علل و جهات فوق و ضمن پذیرش اعتراض مطروحه و نقض قرار شماره... صادره از شعبه پانزده دیوان عدالت اداری، مقرر می‌دارد در اجرای ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده متشکله جهت رسیدگی ماهیتی به شعبه صادرکننده قرار اعاده گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

مهری - پیرزاده

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها