بررسی امکان تجدید نظرخواهی محکوم له در فرض اسقاط آن از سوی محکوم علیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/10/09
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر مشگین شهر

موضوع

بررسی امکان تجدید نظرخواهی محکوم له در فرض اسقاط آن از سوی محکوم علیه

پرسش

با توجه به ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم علیه در مهلت تجدید نظر خواهی به دادگاه صادر کننده رأی مراجعه و با اسقاط حق تجدید نظر خواهی یا استرداد درخواست تجدید نظر تقاضای تخفیف مجازات را نموده و دادگاه بدوی نیز با استناد به ماده مزبور با رسیدگی به درخواست یاد شده نسبت به تخفیف مجازات اقدام نموده که حکم جدید قطعی محسوب می‌شود. حال اگر با درخواست تجدید نظر محکوم له، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شود؛ با توجه به قطعیت رای دادگاه بدوی از یک سو و حق تجدید نظر خواهی شاکی برابر ماده 433، دادگاه تجدید نظر چه تصمیمی را باید اتخاذ نماید؟

نظر هیئت عالی

نظریه اتفاقی قضات دادگستری شهرستان مشکین‌شهر استان اردبیل با اضافه کردن متن ذیل در انتها مورد تأیید است:
بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت استحقاق محکوم علیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.
نظریه شماره 1097/94/7 مورخ 94/5/5 اداره حقوقی موید این برداشت است.

نظر اتفاقی

در مورد سوال پس از بحث و تبادل نظر، اعضای حاضر به اتفاق آرا اظهار داشتند که این ماده علی الاصول در مورد جرایم فاقد شاکی خصوصی می‌باشد.اما به لحاظ عدم نص صریح در جرایمی هم که دارای شاکی خصوصی می‌باشد، مرجع بدوی رسیدگی کننده در صورت وصول درخواست تخفیف محکومیت باید تا زمان تجدید نظر خواهی منتظر بماند که آیا محکوم له به رای صادره اعتراض خواهد کرد یا خیر؛ در صورت عدم اعتراض به درخواست محکوم علیه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و در صورت اعتراض محکوم‌له به رای دادگاه بدوی، به درخواست محکوم علیه ترتیب اثر نداده و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد نمود و دادگاه مزبور به اعتراض و درخواست رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

منبع
برچسب‌ها