تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر تعیین مدیر تصفیه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعیین مدیر تصفیه، فاقد وصف ترافع بوده و واجد عنوان دعوی نیست؛ بنابراین اقتضای صدور رای وبالتبع اقتضای تجدیدنظرخواهی را ندارد و در واقع تصمیم دادگاه در این خصوص است که قابلیت عدول را درد.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ر. ه. با وکالت آقای ح. ک. ص. به طرفیت آقایان ع. ن.ک. و ح. ب. به خواسته تعیین مدیر تصفیه جهت تصفیه شرکت ت.. ف. سهامی خاص به شماره ثبت..... و تمدید مدت تصفیه خلاصه اظهارات وکیل خواهان بدین شرح است که طبق گزارش اصلاحی مورخ 1377/06/19 در پرونده کلاسه --- /77 صادره از شعبه سوم حقوقی با توافق کلیه سهامداران شرکت منحل شده است و طبق گزارش مذکور مدیران تصفیه انتخاب شده اند لیکن در مدت بیش از 15 الی 16 سال اقدام به تصفیه نکرده اند و نظر به اتمام مدت قانونی دوره ماموریت مدیران تقاضای تعین تصفیه را کرده است خواندگان ضمن لایحه ای دفاع کرده اند اشکال از طرف مقابل بوده است که اقدام به تنظیم وکالت نکرده است و در نهایت دفاع کرده است که آقای ح. ک. نمی تواند به عنوان وکیل مدیر تصفیه تعیین شود نظر به اینکه ظاهرا مدت ماموریت مدیران تصفیه مدت زیادی است که به اتمام رسیده است و نظر به اینکه ظاهرا مدیر تصفیه منتخب خواندگان تا کنون همکاری نکرده است تا تصفیه انجام شود و از طرفی خواندگان نیز تمایل به انحلال شخصیت حقوقی شرکت ندارند در حالی که خواهان با توجه به شرایط سنی احراز به تعیین تکلیف شرکت دارد نظر به مراتب مذکور نظر به اینکه آقای ح. ک. دارای تجربه و اطلاعات در مورد شرکت می‌باشد و بر خلاف ادعای خواندگان وکالت ایشان مانع انتخاب ایشان به عنوان مدیر تصفیه نمی‌باشد لذا دادگاه در راستای مواد 214 - 215 - 216 قانون تجارت آقای ح. ک. را به عنوان مدیر تصفیه شرکت مذکور جهت تسریع در انجام تصفیه به مدت دو سال تعیین می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر

احمد سلیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ح. ب. به طرفیت آقای ر. ه. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که متضمن اجابت درخواست تجدیدنظرخواندگان مبنی بر تعیین مدیر تصفیه جهت تصفیه شرکت ت.. ف. (سهامی خاص به شماره ثبت....) با تعیین آقای ح. ک.. می‌باشد. دادگاه با عنایت به اینکه مراتب سابق الذکر به لحاظ فقد وصف ترافع واجد عنوان دعوی نبوده فلذا از این جهت اقتضای صدور رای وبالتبع اقتضای تجدیدنظرخواهی را نداشته و در واقع مراتب مذکور تصمیم دادگاه درخصوص درخواست تعیین مدیر تصفیه بوده که قابلیت عدول را داشته و اقتضا داشته که دادگاه نسبت به تعیین مدیر تصفیه مورد توافق طرفین یا شخص ثالث اقدام می نمودعلی ای حال از آنجا که تصمیم مذکور اقتضای تجدیدنظرخواهی را نداشته مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی

محتوای مرتبط (8 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها