تکلیف دادگاه در فرض احراز وعده دار بودن چک بلامحل

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه در فرض احراز وعده دار بودن چک بلامحل مکلف به صدور قرار منع تعقیب است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. ف. با وکالت خانمها ع و ک دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره...به مبلغ یک میلیارد ریال موضوع شکایت آقای پ. پ. به شرح منعکس در پرونده نظر به مجموع اوراق ومحتویات پرونده ،استماع اظهارات شاکی، مبنی بر اینکه چک را یک هفته قبل از تاریخ گرفته است ،ملاحظه اظهارنامه شماره 940000462 که در آن قید شده چک فوق بدون تاریخ بوده است و تاریخ اظهارنامه هم 93/5/10 قید شده یعنی قبل از تاریخ چک و این نشان می دهد چک قبل از تاریخ مندرج در آن به شاکی تحویل شده ونیزنظربه سایردلایل ،قرائن وامارات مندرج درپرونده ،دادگاه به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی، ،مستندابه اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 13 قانون صدور چک رای بربرائت متهم ازبزه انتسابی صادر و اعلام مینماید.رای صادره حضوری ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- محمدعلی دادمهر

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. پ.نسبت به مفاد دادنامه شماره --- مورخ 94/12/17 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای م. ف. از اتهام صدور چک بلامحل بر اساس اقرار شاکی به وعده دار بودن چک و مفاد و تاریخ اظهارنامه استنادی با احراز وعده دار بودن چک تبرئه نموده است بناء علی هذا با توجه به مفاد درخواست تجدیدنظرخواهی و ادله معنونه موجود در پرونده و مستندات قانونی و مبانی استدلال و نحوه استنباط قضایی دادگاه بدوی و فقدان اشکال و ایراد و اعتراض موجه و موثر در اساس دادنامه صادره با توجه به رعایت اصول و قواعد و موازین و مقررات شکلی دادرسی و نیز با توجه به جمیع اوراق و محتوای پرونده دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی معنونه مستندا به بند الف ماده 455 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تغییر حکم برائت به قرار منع تعقیب تایید می‌نماید رای صادره مستندا به ماده 443 از قانون مرقوم قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس

منصور عظیمی - محمدعلی محمدی

منبع
برچسب‌ها