نحوه اعمال مقررات تکرار جرم در جرایم مواد مخدر

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: احتساب سابقه محکومیت مصداق بند 6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر برای بزه موضوع سایر بندهای ماده 8 فاقد وجاهت قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم م. ک.، 22 ساله، خانه‌دار، اهل و ساکن ز. دارای سابقه کیفری به اتهام نگهداری ده گرم مواد مخدر از انواع هروئین فشرده (کراک) تحت تعقیب قرار گرفته است بدین شرح که مامورین در پی اخبار واصله از فعالیت افراد قاچاقچی و توزیع مواد مخدر پس از اخذ نیابت قضایی از منزل متهم بازرسی به عمل آورده که در داخل لوله فاضلاب 2/5 گرم کراک و 20 گرم کراک خیس کشف و متهم را دستگیر می‌نمایند(ص 2 ) متهم بدوا منکر اتهام گردیده و سابقه وی اخذ شده که به جرم 33 گرم هروئین فشرده و اعتیاد محکومیت داشته است (ص 14 ) صورت‌مجلس تحویل مواد میزان مواد مکشوفه را بدون لفاف جمعا 10 گرم ( 2 گرم کراک و 8 گرم شبیه کراک به صورت خیس) تعیین نموده است (ص 16 ) دادسرا از متهم تحقیق به عمل آورده که وی ضمن قبول اتهام اظهار نموده « مواد را یکی برای من آورده است ولی او را نمی‌شناسم بابت آن پول ندادم» (ص 21 ) نتیجه آزمایش ماهیت مواد مخدر مکشوفه را هروئین فشرده (کراک) اعلام نموده است (ص 46 ) و دادسرا با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال کرده است (ص 52 ) دادگاه با حضور نماینده دادستان و متهم تشکیل جلسه داده نماینده دادستان تقاضای مجازات متهم را نموده و دادگاه اتهام متهم را با تصریح وجود یک فقره سابقه محکومیت به مشارالیها تفهیم نموده است. متهم اظهار نموده مواد مخدر و نگهداری آن را قبول ندارم و نمی‌دانم چه کسی در منزل گذاشته است. دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع و اعلام ختم رسیدگی با توجه به گزارش ضابطین قضائی، صورت‌جلسه کشف و توزین مواد مخدر، نحوه و محل کشف مواد مکشوفه اقرار متهم در مرحله تحقیق نزد بازپرس، سابقه محکومیت متهم و اشتهار وی و دفاعیات بلاوجه متهم در دادگاه بزهکاری او را محرز دانسته و با توجه به سابقه محکومیت وی به اتهام نگهداری مقدار 33 گرم هروئین به تحمل 15 سال حبس و شلاق و جزای نقدی محکوم گردیده به استناد ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ناظر به بند چهارم همان ماده (دادگاه در متن رای درج ماده 8 قانون موصوف را از قلم انداخته است لکن به نظر می‌رسد که منظور دادگاه از بند چهارم همان ماده، ماده 8 قانون مورد سخن است) و نیز رعایت ماده 27 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از جهت تکرار جرم برای بار دوم به تحمل ده سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت چهل و پنج میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 60 ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است و تصریح کرده در اجرای مقررات ماده 215 قانون مجازات اسلامی ترازوی توزین مواد مخدر و مواد مخدر مکشوفه جهت مصارف داروئی به نفع دولت ضبط خواهد شد. این رای پس از ابلاغ و ارسال پرونده به اجرای احکام توسط دادیار اجرای احکام با این تذکر که متهم برای بار دوم مرتکب جرم شده و مجازات تعیین شده منطبق با قانون نمی‌باشد پرونده را به دادگاه اعاده نموده است دادگاه ضمن استدلالی رای را منطبق با قانون دانسته که اجرای احکام در اجرای ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پرونده را به دفتر دادستانی کل کشور ارسال نموده است که پس ازلازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی علیا عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین محمدی منور دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اعاده پرونده برای اعمال ماده 435 ق آیین دادرسی کیفری و پیوست نمودن رای قطعی سابقه محکومیت م. ک. در خصوص دادنامه شماره --- تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض دادیار محترم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی ز. به دادنامه فوق الاشعار، اصدار یافته از شعبه اول دادگاه انقلاب ز. با این مضمون که خانم م. ک. دارای یک فقره سابقه محکومیت به دلیل نگهداری 33 گرم هروئین بوده و در تعیین مجازات اعمال ماده 9 قانون مبارزه با مواد مخدر تکلیف قانونی بوده وارد نمی‌باشد زیرا اگر چه دادگاه در ذیل دادنامه معترض عنه با استناد به ماده 9 قانون تعیین مجازات کرده است و با اینکه وجود سابقه ارتکاب جرم در حد بند 6 ماده 8 قانون مرقوم برای بزه مشمول بند 4 آن ماده به طریق اولی سابقه محسوب می‌گردد اما با عنایت به اینکه قانونگذار در مقام بیان حکم تکرار جرم موضوع ماده 8 قانون و در صدر آن ماده به بندهای 5 تا 1 تصریح کرده و در بند 6 آن ماده و تبصره ذیل آن حکم تکرار جرم موضوع آن بند را جداگانه تبیین نموده است لذا احتساب جرم مصداق بند 6 برای بزه موضوع بند 4 ماده 8 اجتهاد در مقابل نص بوده و اعتراض به عمل آمده مردود اعلام و پرونده اعاده می‌گردد تا در صورت وصول لایحه فرجام‌خواهی از ناحیه محکوم‌علیها اقدام قانونی به عمل آید.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

دکترعلی اصغر جمالو - علی علیا

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها