رای شماره 35 مورخ 1383/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 994/82

شاکی:‌ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

موضوع:ابطال ردیف 283500 (پیوست 3) آیین‌نامه اجرایی شماره 48572/ت29448ه- مورخ 18/11/82 هیات وزیران

تاریخ رای:یکشنبه 13 اردیبهشت 1383

شماره دادنامه: 35

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 82 دولت مکلف شده است 2% از هزینه عملیات جاری شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را در سال 82 کسر نماید و به کلیه بازنشستگان سال 78 به قبل به ازاء هر سال حداقل 10روز پاداش پرداخت نماید. در اجرای قانون فوق هیات وزیران در جلسه28/10/82 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور به شماره 48572/ت29448ه- را تصویب نموده است که در پیوست 3 این آیین‌نامه فهرست شرکتهای دولتی مشمول قانون فوق الذکر نامبرده شده اند، متاسفانه علیرغم اینکه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همانگونه که از نام آن پیداست و هم در اصل 175 و سایر قوانین و مقررات موضوعه تصریح شده یک سازمان دولتی است و به هیچ عنوان شرکت تلقی نمی شود اما به عنوان یکی از شرکتهای دولتی مشمول این قانون قید شده است علیهذا بنا به دلایل ذیل الذکر این سازان شرکت دولتی نمی‌باشد زیرا اولاً سازمان صدا و سیما با هیچ یک از تعاریف مندرج در مواد 2،3،4 و 5 قانون محاسبات عمومی مطابق ندارد ثانیاً تابع اداره صدا و سیما و اساسنامه آن می‌باشد، در نتیجه قوانین و مقررات عمومی بر آن تسری ندارد مگر قانونگذار بر تسری آن تاکید نماید از جهت شمول قانون محاسبات عمومی هم مطابق ماده 138 قانون مذکور در حکم شرکت دولتی (نه شرکت دولتی) محسوب شده است و از لحاظ تسری دیگر قوانین و مقررات عمومی این سازمان در حکم شرکت دولتی نیست البته ممکن است این ایراد گرفته شود که در بند (ر) تبصره 5 قانون بودجه پس از ذکر نام شرکتها، آمده است که بودجه آنها در پیوست (3) قانون بودجه سال 82منظور شده است و چون بودجه صدا و سیما در قانون بودجه در ذیل شرکتها درج شده پس مشمول احکام این ماده خواهد بود در این خصوص باید گفت که در این ماده دو شرط وجود دارد که با تحقق هر دو شرط جزای شرط محقق می‌شود سازمان صدا و سیما دارای پدیده ای به نام سهم (ماده 4 قانون محاسبات عمومی) نیست فاقد ارکان شرکتهای دولتی (مجمع عمومی - هیات مدیره و مدیر عامل) است سازمان صدا و سیما یک سازمان مستلزم ذکر نام بشمار می آید توجه به ذیل ماده 8 اساسنامه و ماده 3 قانون تشکیل این سازمان به روشنی و بداهت این معنی را می رساند. شرکتهای دولتی عهده دار اعمال تصدی اند حال آنکه سازمان صدا و سیما به دلالت اصل 175 قانون اساسی و با توجه به نحوه مدیریت، نظارت و خط مشی آن به امور تصدی اشتغال ندارد همچنین طبق امریه شماره 148645/م مورخ 19/12/77 مقام معظم رهبری که در پاسخ به مصوبه مورخ 20/7/77 شواری عالی اداری به سازمان ابلاغ شده مقرر فرموده اند « ملاک، قوانین حاکم بر صدا و سیما است و هر مصوبه ای که در تعارض با آن باشد الزامی و قابل اجرا نیست. » بنا بمراتب فوق استدعای ابطال آن قسمت از پیوست آیین‌نامه اجرایی فوق که متضمن نام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است را دارد متعاقباً معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره0027/1100 مورخ 25/1/83 اعلام داشته اند، با عنایت به اینکه قسمت مورد شکایت، ردیف 283500 از آیین‌نامه اجرایی 48572/ت/290448 ه- مورخ 18/11/82 نسبت به این سازمان اجرا گردیده و در خصوص شکایت تقدیمی، در زمان مناسب اتخاذ تصمیم نگردیده لذا بدین وسیله انصراف سازمان را از پیگیری پرونده فوق التوصیف اعلام می‌دارد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شرح نامه شماره0027/1100 مورخ 25/1/83 از اعتراض خود نسبت به تصویب نامه هیات وزیران در قسمت مورد ادعا صرفنظر کرده است، موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض آن سازمان در قلمرو ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع