نظریه مشورتی شماره 7/97/3135 مورخ 1398/09/10

تاریخ نظریه: 1398/09/10
شماره نظریه: 7/97/3135
شماره پرونده: ک5313-861-79

استعلام:

احتراما عطف به نامه شماره 2851/97/7 مورخ 6/11/97 و پیرونامه 34001/921/9016 مورخ 15/10/97 فرض سوال مربوط به حالتی است که معرفی کفیل یا وثیقه گذار توسط متهم و صدور قرار قبولی کفالت یا ثیقه مشارالیه متهم بلاقید آزاد می‌گردد حال بعد از مدتی کفیل یا وثیقه گذار جدیدی به همراه کفیل یا وثیقه گذار قبلی و بدون حاضر کردن متهم در مرجع قضایی حاضر و با توافق با یکدیگر و البته بدون معرفی متهم درخواست رفع توقیف از وثیقه قبلی و جایگزینی آن با وثیقه جدیدی یا کفیل جدید به عمل آورند که در چنین حالتی موضوع استعلام آن است آیا به منظور عدول از وثیقه یا کفالت قبلی ضرورتا باید متهم شخصا یا به وسیله کفیل یا وثیقه گذار در مرجع قضایی حاضر شود یا خیر؟خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع درکمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام وارسال گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 508 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کفیل یا وثیقهگذار می‌تواند درخواست تغییر کفیل یا وثیقه‌گذار و یا جایگزینی وثیقه را از مقام قضایی درخواست کند و با لحاظ ماده 229 همان قانون، چنان‌چه حضور متهم در موقع درخواست (تحقیقات، دادرسی یا اجرای حکم) ضرورت نداشته باشد و مقام قضایی ملائت کفیل جدید را احراز کند یا وثیقه جایگزین معادل وثیقه قبلی باشد، با توجه به مواد 221 و 223 و 224 قانون یاد شده اقدامات لازم معمول و نسبت به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه اقدام و از قرار قبولی کفالت و وثیقه سابق‌الصدور رفع اثر می‌نماید و در این صورت ضرورتی به حضور متهم نیست.

منبع