ماده 2 شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی

دسترسی به اسنادی که موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی تهیه می کنند اگر دارای مهر طبقه بندی باشند تابع قوانین و مقررات به آنها است.