تهدید به ایراد صدمه بدنی و عملی کردن آن

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در فرضی که متهم ابتدا تهدید به ایراد صدمه بدنی کند و سپس آن را عملی نماید، فقط به مجازات ایراد صدمه بدنی محکوم می‌شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام 1 - ح. 2 - ح. 3 - الف. همگی دایر به مشارکت در ایراد ضرب وجرح عمدی نسبت به آقای ف. و خانم ز.؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده، شکایت شکات، گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، شهادت شهود، کیفرخواست صادره از طرف دادسرای ناحیه ده تهران و عدم حضور متهمین در جلسه دادرسی مویدا به سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده اتهامشان محرز است و عمل مجرمانه اشان منطبق است با مواد 669 و 618 قانون مجازات اسلامی و مواد 559 ، 709 ، 134 قانون مجازات اسلامی 1392 ، لذا محکمه با رعایت ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هریک از متهمین را به پرداخت یک سوم از کل دیه از بابت حارصه بند انتهایی انگشت شست پای راست به پرداخت یک صدم دیه یک بند انگشت شست از بابت حارصه مخاط داخلی لب فوقانی به پرداخت یک درصد دیه کامل، از بابت ارش تورم مختصر و خون ریزی از بینی جمعا به پرداخت نیم درصد دیه کامل از بابت ارش لقی دندان به پرداخت شش دهم درصد دیه کامل انسان ظرف یک سال با انتخاب دیه از ناحیه محکوم علیهم و هر یک از متهمین را از بابت تهدید به تحمل دو سال حبس و از بابت توهین به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. النهایه فقط مجازات اشد نسبت به هرکدام قابل اجرا می‌باشد. رای صادره غیابی است و ظرف ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز در غیر مورد دیه قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ح.ی

در خصوص واخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه غیابی شماره 9309972180700189 مورخ 1393/03/26 صادره از شعبه --- موضوع شکایت آقای ف.؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و با عنایت به لایحه اعتراضیه واخواهی این که دلیل موجهی که موجبات فسخ دادنامه صادره را ایجاب نماید ارائه نگردیده است، با رد واخواهی واخواه اصل دادنامه را تایید و ابرام، لکن نظر به فقدان سابقه کیفری متهم (واخواه) به استناد تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1393 مجازات حبس به تحمل 13 ماه حبس و مجازات شلاق به تحمل 36 ضربه تقلیل و تبدیل می‌نماید. النهایه در این رای نیز فقط مجازات اشد قابل اعمال است. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین زاده

در خصوص واخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه غیابی شماره 9309972180700189 مورخ 1393/03/26 صادره از شعبه --- موضوع شکایت آقای ف.؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و با عنایت به لایحه اعتراضیه واخواهی این که دلیل موجهی که موجبات فسخ دادنامه صادره را ایجاب نماید ارائه نگردیده است، با رد واخواهی واخواه اصل دادنامه را تایید و ابرام، لکن نظر به فقدان سابقه کیفری متهم (واخواه) به استناد تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1393 مجازات حبس به تحمل 13 ماه حبس و مجازات شلاق به تحمل 36 ضربه تقلیل و تبدیل می‌نماید. النهایه در این رای نیز فقط مجازات اشد قابل اعمال است. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ح. به طرفیت آقای ف. از دادنامه --- مورخ 22/05/93 ناظر بر دادنامه --- مورخ 26/03/93 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت مشارکت با آقایان ح. و الف. در ایراد صدمه بدنی به آقای ف. حسب مواد 669 و 618 قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 559 و 709 و 134 قانون مجازات اسلامی 92 به پرداخت دیات صدمات وارده و از جهت جرم تهدید به 13 ماه حبس و 36 ضربه شلاق با استناد به تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 محکوم گردیده است؛ حال با توجه به گزارش اولیه و اظهارات آقای ف. و اظهارات تجدیدنظرخواه و برادرش ح. و نظریه پزشکی قانونی و اظهارات ع. و ف. حکایت از این دارد درگیری و نزاع فی مابینشان ایجادشده است و منتهی به مصدومیت آقای ف. شده است؛ با عنایت به این که دیات صدمات وارده کمتر از خمس دیه کامله می‌باشد در اجرای بند دال از ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و رد می‌گردد. و اما جرم تهدید با ایراد صدمات تبدیل به صدمات بدنی و اجرایی شده، با این ترتیب تهدید منتفی است و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تبرئه می‌گردد. و اما جرم توهین محرز است و بر تعیین مجازات برای توهین حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی‌باشد و طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می‌گردد و رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

قنبری - قاسمی

منبع
برچسب‌ها