طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/16
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع

طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری

پرسش

با توجه به اینکه در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 مقرر گردیده که شاکی قبل از اعلام ختم دادرسی می‌تواند دادخواست ضرر و زیان خویش را مطرح کند آیا در صورت طرح دعوی و تقدیم دادخواست حقوقی می بایست قواعد راجع به صلاحیت محلی و ذاتی نیز رعایت گردد؟

نظر هیئت عالی

با اضافه کردن این مطلب که رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که امری حقوقی است علی الاصول در صلاحیت ذاتی دادگاه های حقوقی می‌باشد، النهایه قانونگذار استثنائاً و بنابر مصالحی اجازه داده که دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم نیز به همان دادگاه کیفری رسیدگی کننده جرم موضوع ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تقدیم و در آن دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد؛ نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان زرین دشت استان فارس مورد تائید است.

نظر اکثریت

مقررات موضوع ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری امتیازی برای شاکی و در راستای تسریع در رسیدگی و جلوگیری از آراء متناقض می‌باشد و در واقع استثنایی بر مقررات راجع به صلاحیت اعم از محلی و ذاتی است.

نظر اقلیت

دادگاه رسیدگی کننده به پرونده کیفری با رعایت مقررات راجع به صلاحیت و با توجه به مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث صلاحیت دادگاه ها، مجاز به رسیدگی به پرونده حقوقی می‌باشند و چنانچه به لحاظ محلی دادگاه حوزه قضایی دیگری صالح به رسیدگی باشد یا اینکه شورای حل اختلاف با توجه به میزان خواسته صالح به رسیدگی باشد (ذاتی) مجاز به رسیدگی و صدور حکم نیست.

منبع
برچسب‌ها