حضانت فرزند در زمان زوجیت ابوین

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/16
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع

حضانت فرزند در زمان زوجیت ابوین

پرسش

مطابق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده آیا بحث حضانت در زمان زوجیت قابل تصور است؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، پاسخ مثبت است؛ حق و تکلیف حضانت صرفاً مربوط به بعد از طلاق نیست؛ بلکه بنا به مستنبط از مواد 1104 و 1175 قانون مدنی، دعوای حضانت در زمان علقه زوجیت در صورت وجود اختلاف بین زوجین هم قابل استماع است؛ زیرا از لوازم مهم سرپرستی و حضانت، مساعی در تعلیم و تربیت فرزند است.

نظر اکثریت

بلی؛ نباید این نظر باشد که حضانت فقط برای پس از جدایی پدر و مادر است.
در امور تربیتی اولاد، ابوین موظف به هم اندیشی هستند و تا زمانی که پدر و مادر در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، این مسئولیت بر دوش آن دو است و فرضی برای انحصار حضانت برای یکی از آن دو نیست. در این خصوص استناد به ماده 1104 قانون مدنی نیز کمک کننده است. ضمناً از توجه به ماده 1175 قانون مدنی در میابیم که حضانت (که اهم لوازم آن تربیت فرزند است) در زمان زوجیت نیز باید لحاظ گردد.

نظر اقلیت

تمام احکام مربوط به حضانت در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مربوط به بعد از جدایی پدر و مادر است و قبل آن، زوجین پایبند وظایف قانونی خودشان هستند. (با لحاظ ماده 1105 قانون مدنی)

منبع
برچسب‌ها