اعمال شرط تنصیف دارائی در مورد ملک دارای وام

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط تنصیف دارائی، در خصوص ملکی که موضوع وام های متعدد بوده و مبلغ بدهی بیشتر از ارزش آن باشد، قابل اعمال نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

خواسته آقای ح. ص.ن. با وکالت آقای ع. ح.و. به طرفیت خانم ف. س.م. صدور گواهی عدم امکان سازش میباشد با این توضیح که خواهان به موجب فتوکپی سند رسمی ازدواج به شماره... دفتر ثبت ازدواج شماره... حوزه ثبت کرمانشاه خوانده را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده است و حاصل این ازدواج یک دختر میباشد به لحاظ اختیار حاصل از ماده 1133 قانون مدنی و اینکه ادامه زندگی برای موکل میسور نمیباشد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور وکلای طرفین دعوی تشکیل شده است وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست میباشد زوجین در 1380/03/23 ازدواج نموده دارای یک فرزند دختر 4 ساله هستند که نزد زوجه میباشد تا تاریخ 1391/09/21 زندگی مشترک داشته اند. در خصوص مهریه، نفقه - اجرت المثل دارای پرونده جداگانه میباشند لذا به علت عدم تفاهم اخلاقی موکل قصد مطلقه نمودن همسرش را دارد. وکیل خوانده اظهار داشت: اگر زوج میخواهد همسرش را طلاق بدهد بایستی حقوق مالی زوجه را پرداخت نماید در مورد مهریه، نفقه گذشته و اجرت المثل حکم صادر شده و در حال اجراست اما ایشان باید شرط تنصیف را اجرا نماید ایشان یک دستگاه آپارتمان در تهران به آدرس...دارد که اکنون در اجاره میباشد اگر از ثبت استعلام شود پاسخ داده خواهد شد همچنین دارای یک خودرو 206 - SD و یک خودرو L 90 میباشد درخواست اجرای شرط تنصیف را دارم. دادگاه وضعیت مالکیت آقای ح. ص. در مورد دو خودروی فوق الذکر را با ذکر پلاک استعلام نموده که پلیس راهور انتظامی استان کرمانشاه پاسخ داده آقای ح. ص. مالک پلاکهای فوق بوده که منفک شده اند که تاریخ فک آنها در فرم پیوست موجود میباشد. وضعیت دارا بودن ملک توسط زوج در کرمانشاه از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرمانشاه استعلام شده که پاسخ منفی بوده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است. داوران منتخب زوجین به شرح صفحه 48 پرونده نظریه خود را در مورد عدم توفیق در صلح و سازش زوجین اعلام کرده اند. اداره ثبت اسناد و املاک شهر قدس در پاسخ دادگاه عمومی کرمانشاه اعلام نموده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه... سمت شمال شرقی به مساحت 61/71 متر مربع... قطعه ده تفکیکی شماره... فرعی از... اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک... فرعی از اصلی مذکور واقع در....شهرستان... بانضمام پارکینگ و انباری به موجب سند قطعی... به آقای ح. ص.ن. فرزند ش.الف. به شماره شناسنامه 3 صادره از باختران منتقل شده است سپس برابر سند رهنی مقدم و مازاد... در قبال مبلغ 261/720/000 ریال و 000 در قبال مبلغ 30/000/000 ریال در رهن بانک... ایران قرار دارد. (صفحه 58 و 59 پرونده) شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه به موجب رای شماره --- - 1393/02/06 در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق با توجه به تصویر مصدق سند نکاحییه به شماره ترتیب 18667 - 1380/03/22 تنظیمی در دفتر خانه شماره..... کرمانشاه و احراز علقه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در ایجاد صلح و سازش موثر واقع نشده است و زوج اصرار بر طلاق دارد دعوی خواهانرا ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 24 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 34 قانون حمایت خانواده ومواد 1082 - 1133 - 1148 - 1109 قانون مدنی به خواهان اجازه داده تا پس از قطعیت حکم صادره به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و با شرایط ذیل نسبت به اجرای صیغه طلاق رجعی نوبت اول اقدام نماید. رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق بر عهده مجری صیغه طلاق میباشد. مدت اعتبار گواهی سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. شرایط: زوجه درخواست اعمال شرط تنصیف دارایی مقرر در سند نکاحییه با معرفی یک واحد آپارتمان 61 متری واقع در..... تهران و دو دستگاه خودرو L 90 و 206 را کرده که با استعلام لازم تحصیل اموال در ایام زوجیت را محرز میداند و با توجه به عبارت تا نصف دارایی مقرر در بند الف از سند نکاحییه مذکور مبلغ چهار صد میلیون ریال در نظر میگیرد (برای اجرای شرط تنصیف) زوج قبل از اجرای صیغه طلاق مکلف به پرداخت میباشد. حضانت فرزند مشترک 4 ساله با زوجه میباشد و زوج مکلف است ماهیانه یک میلیون ریال به عنوان نفقه فرزند پرداخت نماید زوج در هر هفته به مدت 24 ساعت از ساعت 17 روز پنجشنبه لغایت 17 روز جمعه حق ملاقات دارد. خانم ف. س.م. با وکالت خانم م. و. در مورد کم بودن اجرای شرط تنصیف و همچنین نفقه ماهیانه فرزند مشترک و هچنین آقای ح. ص.ن. با وکالت آقای ع. ح.و. در مورد عدم تعلق وجهی بابت شرط تنصیف به لحاظ اینکه عدم مالکیت زوج در مورد خودروها و در رهن بودن آپارتمان نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظر خواهی به عمل آورده اند که شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را برای اخذ توضیح در مورد میزان دقیق دارائی زوج و میزان بدهی های نامبرده دعوت کرده است که پس از استماع توضیحات وکلای زوجین در مورد اموالی که زوج در ایام زوجیت تحصیل کرده است دادگاه وضعیت مالکیت اتومبیل 206 به شماره پلاک...... استعلام نموده همچنین از اداره منابع انسانی بانک مرکزی خواسته در مورد وام آقای ح. ص.ن. اعلام دارند وام وی پرداخت شده و چه مدارک و مستنداتی تضمین بازپرداخت وام میباشد. اداره منابع انسانی بانک مرکزی پاسخ داده بابت تسهیلات مسکن و جعاله در مورد پلاک فوق مبلغ 490/000/000 ریال در مرداد ماه 1384 و مابه التفاوت آن به مبلغ 490/000/000 ریال در اردیبهشت، 1392 از طریق همین بانک (...) به آقای ح. ص.ن. پرداخت شده که اصل و سود بدهی نامبرده بابت این تسهیلات در حال حاضر 1/718/299/963 ریال میباشد. در مورد خودرو سواری پژو به شماره...رئیس پلیس راهور انتظامی استان کرمانشاه پاسخ داده مالک پلاک فوق خانم م. ق. فرزند م. میباشد. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به موجب رای شماره --- - 1393/12/11 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ص.ن. با وکالت آقای ع. ح.و. و نسبت به دادنامه فوق الذکر از این جهت معترض است که بابت ملک موضوع تنصیف دارایی بیش از قیمت آن به بانک بدهکار است که استعلام به عمل آمده از اداره منابع انسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موید این موضوع است ایضا در خصوص خودروهای L 90 و 206 که مورد تنصیف واقع شده معترض بوده که اعتراضات صورت گرفته و مدارک ارائه شده حکایت از آن دارد که اتومبیل های ذکر شده قبل از اقامه دعوی طلاق از مالکیت تجدیدنظر خواه خارج و خودرو 206 - اساسا تحت مالکیت تجدیدنظرخواه با شماره ای که اعلام شده نبوده و متعلق به خودرو 206 نیست در نتیجه این دادگاه تجدیدنظرخواهی در مورد ذکر شده را وارد و موجه دانسته و چون با بدهی تجدیدنظر خواه به بانک بیش از قیمت ملک تنصیف دارایی صحیح نیست و خودرو ها هم در مالکیت تجدیدنظر خواه قرار ندارد با نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت ذمه آقای ح. ص. از تنصیف دارایی را صادر و اعلام داشته است. و در مورد تجدیدنظر خواهی خانم ف. س.م. نسبت به دادنامه مذکور از حیث عدم ارزشیابی ملک اگر چه ملک در شهرک قدس تهران نیست بلکه در شهرستان قدس است و قیمت معین شده متناسب است لکن به جهت ذکر شده که بدهی آقای ص.ن. ت به ارزش ملک بیشتر است درخواست ارزشیابی سالبه به انتفاء موضوع است و تجدیدنظر خواهی در این قسمت بلاوجه است در مورد نفقه فرزند مشترک هم مبلغ یک میلیون ریال ماهیانه متناسب بوده و با ملحوظ داشتن نفقه ایام عده و نفقه جاری تا اجرای صیغه طلاق که مورد حکم دادگاه بدوی واقع نشده این دادگاه نفقه جاریه شهریور ماه تا زمان اجرای صیغه طلاق و نیز نفقه ایام عده را ماهیانه دو میلیون و پانصد هزار ریال معین مینماید لازم به ذکر است نفقه تا پایان مرداد ماه طبق گواهی اجرای احکام خانواده (شورا) پرداخت شده نتیجتا با رد اعتراض و با منظور نمودن نفقه ایام عده و جاری از شهریور ماه تا اجرای صیغه طلاق به شرح ذکر شده ابرام میگردد. خانم ف. س.م. با وکالت خانم م. و. نسبت به دادنامه یاد شده فرجام خواهی نموده که پس از پاسخ وکیل فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق در خصوص دادنامه شماره --- - 1393/12/11 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده وارد نیست و رای دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و توجه به اینکه زوج در مورد خودروهای اعلام شده مالکیت ندارد و در خصوص آپارتمان 61 متری حسب اعلام اداره منابع انسانی بانک مرکزی مبالغ زیادی بابت وامهای اخذ شده برای آپارتمان مذکور بدهی دارد منطبق با موازین قانونی میباشد لذا ضمن ردّ اعتراض به استناد ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام خواسته را ابرام نموده و پرونده را اعاده مینماید.

شعبه --- دیوانعالی کشور- رئیس و مستشار

قدرت اله طیبی - مهدی اسلامی

منبع

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها