نظریه مشورتی شماره 7/1402/89 مورخ 1402/05/23

تاریخ نظریه: 1402/05/23
شماره نظریه: 7/1402/89
شماره پرونده: 1402-168-89ک

استعلام:

با توجه به اهمیت تعیین و تکلیف گزارش‌ها و وقایع صورت گرفته در خارج از وقت قضایی پیرو تماس و گزارش ضابطین قضایی شهرستان ورامین و از طرفی معرفی قاضی کشیک روزانه مطابق دستورالعمل «فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک» قاضی کشیک در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل و ضرورت اتخاذ تصمیم در وقت غیر اداری و کشیک، نظر به ابهام ایجاد شده مبنی بر اینکه آیا در کشیک وقت غیر اداری و تعطیل بایستی تعیین و تکلیف صرفاً از طریق مقام قضایی تعیین شده به عنوان کشیک دادسرا صورت بگیرد یا اینکه به هر علت اعم از عدم دسترسی و یا حضور قاضی کشیک یا عدم پاسخ به تماس تلفنی کشیک و متعاقباً تماس برخی از ضابطین جهت اخذ دستور قضایی و تعیین و تکلیف وضعیت قضایی امورحادث شده با دادستان دادسرا یا معاون دادستان، آیا صدور دستور قضایی شفاهی در راستای ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در وضعیت موصوف که همکار قضایی دیگری در فهرست کشیک آن روز می‌باشد، دارای وجاهت قانونی است؟ یا به عبارت مختصر با فرض معرفی و تعیین قاضی کشیک، آیا صدور دستورات تلفنی (شفاهی) یا کتبی در همان ایام توسط دادستان و معاون دادسرا امکان‌پذیر هست یا در ایام مذکور صرفاً تعیین و تکلیف با مقام قضایی کشیک معرفی شده از قبل می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد؛ بنابراین تعیین قاضی کشیک دادسرا از سوی دادستان نافی وظایف و اختیارات قانونی وی به عنوان رئیس دادسرا نیست و در این راستا بین وقت اداری یا خارج از وقت اداری و حضور یا عدم حضور قاضی کشیک نیز تفاوتی نیست. به عبارت دیگر تعیین قاضی کشیک با لحاظ ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن مانع اعمال وظایف و اختیارات قانونی دادستان نیست.

منبع