نظریه مشورتی شماره 7/1401/313 مورخ 1401/07/25

تاریخ نظریه: 1401/07/25
شماره نظریه: 7/1401/313
شماره پرونده: 1401-127-313 ح

استعلام:

با توجه به این‌که تجدید نظر‌خواهی از احکام حقوقی با تسلیم دادخواست پیش‌بینی شده و در حال حاضر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از فرم‌هایی جهت تجدید نظرخواهی حقوقی استفاده می‌کنند که عنوان دادخواست بالا و در متن آن قید نشده است و فقط عنوان تجدید نظرخواهی در صدر آن نوشته شده است، آیا رویه یاد شده مواجه با اشکال قانونی است؟ آیا دادگاه تجدید نظر استان تکلیفی از حیث عدم رعایت نص قانون و اصلاح آن ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به مواد 51 و 341 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1401/5/23 رئیس محترم قوه قضاییه، طرح دعوا یا تجدید نظرخواهی باید به موجب برگ کاغذی یا الکترونیکی دادخواست که حاوی نکات مقرر در قانون باشد به عمل آید و چون اوراق دادخواست موجود در سامانه‌های الکترونیکی قوه قضاییه با رعایت نکات قانونی طراحی شده است، ذکر یا عدم ذکر عنوان دادخواست موثر در مقام نیست. در نتیجه، عدم ذکر عنوان دادخواست تجدید نظرخواهی در فرم الکترونیکی نقص محسوب نمی‌شود.
2- پاسخ‌گویی پرسش به کیفیت مطرح‌شده خارج از وظایف این اداره کل است. ضمناً تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.

منبع