شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استحقاق اجرت المثل ایام زوجیت منوط به اثبات دوامراست: 1 -دستورزوج به انجام کار 2 - اثبات عدم تبرع؛ زیرا درعرف جامعه ایران زن ها برای انجام کار در منزل همسر خود.... مطالبه نمی کنند.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/28

رای دادگاه

در خصوص دعوی س. الف.پ. فرزند س. با وکالت خانم غ. وآقای س. به طرفیت م. ز. فرزند م. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک وفق نظریه کارشناسی مقوم به 51/000/000 ریال توجها به شرح دادخواست تقدیمی ،سند نکاحیه پیوست، نظریه کارشناسی مصون مانده از تعرض و اینکه خوانده علی رغم ابلاغ واقعی در دادگاه حاضر نشده دفاعی نیز معمول نداشته لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ هفت میلیون و نهصد هزار تومان از بابت اجرت المثل و از بابت هزینه کارشناسی مبلغ 1/200/000 ریال و مبلغ 2/000/000 ریال از بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 1/630/000 ریال از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم واعلام می دارد.رای صادره حضوری تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم - ابراهیم محمدزاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/09

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م. زندی به طرفیت خانم س. الف.پ. ازدادنامه شماره --- مورخ 1394/11/28 شعبه محترم سوم دادگاه خانواده رباط کریم که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت صادرگردیده وارد است زیرانظربه اینکه استحقاق اجرت المثل ایام زوجیت منوط به اثبات دوامراست: 1 - دستورزوج به انجام کار 2 - اثبات عدم تبرع با نظربه اینکه ازسوی تجدیدنظرخوانده دلیلی براثبات این دوامرابرازنشده ومضافا درعرف جامعه ایران زنها برای انجام کار در منزل همسرخودرامبری مطالبه نمیکنندلذا بنابه مراتب دادگاه ضمن وارددانستن اعتراض معترض واینکه دادنامه معترض عنه برخلاف مبانی حقوقی ومدنی صادرشده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 79/1/21 آنرانقض وحکم به بیحقی خواهان مستنداٌ به ماده 197 قانون مذکورراصادر و اعلام میداردرای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکرقطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم

منبع
برچسب‌ها