رای شماره 1112 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9900020 شماره دادنامه: 9909970906011112 تاریخ: 7/8/99

شاکی: شرکت سامان مکانیک فرایند انرژی پارس

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر صدرا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های 2-1، 2-5، 2-6 مصوبه سال 1398 شورای اسلامی شهر صدرا

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر صدرا به خواسته ابطال ابطال تعرفه های 2-1، 2-5، 2-6 مصوبه سال 1398 شورای اسلامی شهر صدرا به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه شماره (2-1) عوارض زیربنا (در حد تراکم) از نوع مسکونی

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض (متر مربع)

توضیحات

تبصره ها

1

عوارض زیربنا غیر آپارتمانی

110% (55ZP + 3/250/000)5%

بند(1): منظور از زیربنا در محاسبه عوارض این بند، زیربنا ناخالص بجز پیش آمدگی می‌باشد.

بند (2): در صورت درخواست متقاضیان برای احداث استخر، سونا،جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر مترمربع ZP5 قابل وصول می‌باشد. چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض مازاد تراکم مورد محاسبه قرار نمی گیرد.

بند (3): مساحت پارکینگ، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی سامل محاسبه عوارض زیربنا می‌گردد ولی در ردیف عوارض تراکم محاسبه نمی گردد.

بند (4): حداقل قیمت هر متر زیربنا در این ردیف تعرفه از 000/200 ریال نباید کمتر باشد.

بند (5): اتاقک نگهبانی برای ساختمان های مسکونی ZP 5، اتاقک نگهبانی باغشهر ZP 12 و آلاچیق و سایبان ZP 10، گلخانه با ZP 5 محاسبه خواهد شد.

بند (6): جهت محاسبه عوارض زیربنا بخش آپارتمانی ZP D به شرح زیر محاسبه می‌گردد. منظور از بلوک، بلوک های مندرج در شاخص محاسبه می‌باشد.

ZP = ( D

بند (7): جهت محاسبه عوارض زیربنا بخش باغشهری در ناحیه باغشهر فاز یک تا چهار 8/2، مجتمع جهانی اهل بیت 15/1، قصر سبز 6/2 و تنگ جلاب 2/3 اعمال می‌گردد.

بند (8): چنانچه ذینفعان پس از ساخت و ساز بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی اقدام به تبدیل واحدهای مجاز به واحد های بیشتر (واحد اضافی) بدون تغییر متراژ زیربنا نمایند پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، چنانچه رای قطعی بر ابقاء موضوع تخلف صادر گردد. با توجه ارزش افزوده ایجاد شده برای ذینفع و تحمیل هزینه های خدمات رسانی مضاعف برای شهرداری، ذینفع مکلف به پرداخت عوارض ایجاد واحد اضافی جهت مسکونی یک واحد به چند واحد و ایجاد مسکونی بیش از یک واحد به چند واحد طبق فرمول ذیل قابل وصول می‌باشد (با توجه به دادنامه شماره 336 مورخ 5/12/1396 رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت موخر دادنامه شماره 336 مورخ 25/2/1397 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

110% S × (n-m)ZP 12

تعداد واحد جدید: M

تعداد واحد قبلی: n

حداقلm: 2

تبصره: عوارض واحدهای اضافی که امکان احداث و تبدیل آن از لحاظ مقررات شهرسازی با حفظ تراکم طرح تفصیلی میسر باشد تا یک واحد مسکونی در هر طبقه، برای هر مترمربع بنای کوچکترین واحد اضافه و بیش از یک واحد مسکونی، در هر طبقه، برای هر مترمربع بنای واحد مجاز و میانگین جمع مساحت واحدهای کوچکتر اضافی هر طبقه ملاک محاسبه خواهد بود.

2

عوارض زیربنا غیر آپارتمانی

(85zp+3250000)0.077(1+DZP/2)

بلوک های 1 تا 3 و 9 در صورتی که 0 ZP < D

(85zp+3250000)0.077(1+DZP)

بلوک 4 تا 8

(85zp+3250000)0.077(1.1+DZP)

در صورتی که 0.55 ZP > D

3

عوارض زیربنا بخش باغشهری

100 متر مربع اول

110%K8zp

100 متر مربع دوم

110%K12zp

100 متر مربع سوم

110%K16zp

100 متر مربع چهارم

110%K20zp

100 متر مربع پنجم و بیشتر

110%K24zp

مستندات قانونی: بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی

تعرفه شماره (2-5): عوارض تراکم برای دو بخش مسکونی و غیر مسکونی

ردیف

عنوان

نوع کاربری

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض (متر مربع)

توضیحات

بند 1: متقاضی مکلف به پرداخت عوارض زیربنا علاوه بر عوارض مازاد تراکم می‌باشد.

بند 2: میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده و همچنین سطح اشغال مجاز در نقاط مختلف شهر در طرح جامع بازنگری شهر صدرا و تصویب آن توسط کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان فارس می‌باشد.

بند 3: اضافه بنا در زیرزمین در صورتی که در جهت احداث پارکینگ و انباری احداث شود پس از رای قطعی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقا بنا با ضریب 5ZP محاسبه می‌گردد.

دریافت این عوارض صرفاً با رعایت ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی مصوب و رعایت قوانین آیین‌نامه ها و آراء کمیسیونهای ذی صلاح قانونی مربوطه امکان پذیر است.

بند 4: نصف زیربنای بالکن روبسته به عنوان مازاد تراکم محاسبه گردد.

بند 5: چنانچه ذینفع اقدام به ساخت و ساز بیش از حد مجاز سطح اشغال مندرج در پروانه ساختمانی در طبقات نماید و بعد از طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 در صورت رای قطعی ابقاء بناء ذینفع مکلف به پرداخت عوارض بابت متراژ مازاد سطح اشغال مجاز در طبقات در کاربری مربوطه می‌باشد. (با توجه به دادنامه شماره 140 مورخ 12/8/1395 رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری)

بند 6: حریم و محوطه تجاری جز سطح اشغال محاسبه شده ولی جز تراکم محاسبه نمی گردد.

1

عوارض تراکم

تجاری و خدماتی انتفاعی

زیرزمین

90ZP110%

همکف

100ZP110%

طبقه اول و نیم طبقه مستقل

90ZP110%

طبقه دوم

80ZP110%

طبقه سوم به بالا

70ZP110%

انباری

20ZP110%

مسکونی

22ZP120%

باغشهری

40ZP110%

سایر کاربری های:

-آموزش تحقیقات و فناوری

-آموزشی - ورزشی

-درمانی - فرهنگی هنری

-پارک و فضای سبز

-مذهبی - تجهیزات شهری

-تاسیسات شهری

-حمل و نقل و انبارداری

-نظامی - باغات و کشاورزی

-میراث تاریخ طبیعی

-تفریحی و توریستی

-صنعتی

-اداری و انتظامی

-تجاری غیر انتفاعی

22ZP120%

مستندات قانونی: بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی

تعرفه شماره (2-6): عوارض بالکن و پیش آمدگی

ردیف

عنوان تعرفه

عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض (متر مربع)

توضیحات

کاربری

مسکونی غیر آپارتمانی و خدماتی غیر انتفاعی

مسکونی آپارتمانی

تجاری و خدماتی انتفاعی

اداری، صنعتی و سایر

باغشهری

بند 1: در پیشامدگی ها رعایت حریم شبکه برق و سایر تاسیسات شهری توسط اداره ذی ربط الزامی می‌باشد.

بند 2: رعایت حریم تاسیسات و اصول فنی و شهرسازی، سیما و منظر شهری الزامی است.

1

عوارض پیش آمدگی مشرف به حیاط

روباز

4ZP110%

8ZP110%

20ZP110%

8ZP110%

20ZP110%

2

روبسته

6ZP110%

10ZP110%

45ZP110%

10ZP110%

30ZP110%

4

عوارض پیش آمدگی مشرف به معبر

روباز

5ZP110%

8ZP110%

30ZP110%

10ZP110%

5

روبسته

6ZP110%

10ZP110%

60ZP110%

12ZP110%

مستندات قانونی: بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طبق حکم شرعی موضوع، مندرج در نظریه شماره 10720/102/98 مورخ 19/4/98، "اخذ عوارض مازاد بر جریمه ی کمیسیون ماده صد به شرطی مجاز است که موجب اجحاف در حق مودی نباشد" در همین راستا به نظر اگر میزان جریمه بیش از میزان عوارض باشد، اخذ مجدد عوارض مصداق اتم اجحاف است. به عبارت دیگر اگر میزان جریمه آنقدر زیاد باشد که بیش از عوارض قانونی باشد، اخذ عوارض علاوه بر آن، می‌تواند مصداق اجحافی باشد که بارها در نظرات فقهای شورای نگهبان در خصوص عوارض مصوب شوراها گفته شده است.

در نتیجه مصوبه های مورد شکایت باید به نحوی اصلاح و تصویب گردد که تضمین کننده ی فقدان اجحاف در حق مودی بوده و قیدی را تصریح کند که در صورتی که مبلغ جریمه بیش از مبلغ عوارض بوده و دریافت هم شده باشد، شهرداری مجاز به اخذ مجدد عوارض نباشد.

لذا رای به ابطال مصوبه مورد شکایت تقاضا می‌گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره 2308/05/99 مورخ 28/4/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

شاکی بدون توجه و ذکری از متراژ عرصه و زیربنای احداثی و متراژ تخلفات صورت گرفته سعی نموده است، در یک مقایسه ریالی مبلغ جریمه کمیسیون ماده صد با عوارض زیربناهای اضافه شده بیش از متراژ اولیه مجوز صادره که با استفاده از کلمه اجحاف در نظریه شورای نگهبان آمده، تعرفه این شهرداری را به چالش بکشد.

قبلا نیز هیات تخصصی طی دادنامه های شماره 9809970906010094 مورخ 19/3/1398 عوارض بالکن و پیش آمدگی تعرفه این شهرداری و همچنین اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم را قابل ابطال تشخیص نداده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند ((ب)) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد. بنابراین تعرفه شماره (2-1) تحت عنوان عوارض زیربنا (در حد تراکم) از نوع مسکونی، تعرفه شماره (2-5) عوارض تراکم برای دو بخش مسکونی و غیر مسکونی، تعرفه شماره (2-6) عوارض بالکن و پیش آمدگی مصوب شورای اسلامی شهر صدرا سال 98 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمد حسن پیرزاده - نائب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها