ملاحظات مستثنیات دین در وثیقه تودیع شده توسط متهم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/06/19
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

ملاحظات مستثنیات دین در وثیقه تودیع شده توسط متهم

پرسش

با توجه به قسمت اخیر ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری، چنان چه شخص متهم سند منزل خویش را به وثیقه گذارد و ظرف مهلت مقرر ماده 230 قانون مزبور خود را به مرجع صالح معرفی ننماید، آیا مستثنیات دین در مورد ملک تودیع شده لحاظ می‌گردد ؟

نظر هیئت عالی

در مواردی که شخص متهم یا محکوم، مالک موضوع وثیقه غیرمنقول باشد؛ مستثنیات دین در این خصوص منتفی است.

نظر اتفاقی

به نظر می‌رسد ماهیت وثیقه یک نوع گرو باشد و قسمت اخیر ماده 233 تأسیس جدیدی است که قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید آورده است. می توان گفت این یک ارفاقی است که قانون گذار به محکوم علیهی کرده است که خود، ملکی را به وثیقه گذاشته و به موقع نیز در دادگاه حاضر شده است، که در صورت عجز از پرداخت محکومیت های دیه و ضرر و زیان و جزای نقدی با لحاظ مستثنیات دین از تأمین اخذ می‌شود. بدیهی است در صورتی که خود محکوم علیه وثیقه سپرده باشد و در موعد مقرری که مرجع قضایی او را احضار کرده حاضر نشود، وجه الوثاقه به نفع دولت ضبط و یا ضرر و زیان ناشی از جرم از وجه الوثاقه کسر می‌گردد و بحث مستثنیات دین در این خصوص منتفی است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها