ماده 40 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

(اصلاحی 1402/08/20)- حق ‌الزحمه نقشه ‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند 2 ماده 39 این تعرفه و حداکثر 200/000/000 ریال است.