فرجام خواهی از آرای دادگاه بدوی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: آرای دادگاه بدوی که در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف صادر می‌شود قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 17/1/92 خانم ف.ج. با وکالت خانم ف.ف. دادخواستی به طرفیت آقای ح.ص. به خواسته الزام به تحویل 5/2 جریب باغ انگوری و دو دانگ از منزل مسکونی واقع در روستای قلعه جوزان به مشخصات مندرج در قولنامه مقوم به (جمعا) سه میلیون تومان و اجرت المثل ایام تصرف مقوم به مبلغ 5/1 میلیون تومان با جلب نظر کارشناس تقدیم و اضافه کرده است موکل به موجب دادنامه شماره --- پرونده کلاسه --- همسر فرزند خوانده بوده است که از بابت مهریه مقدار 5/2 جریب باغ انگوری و دو دانگ از حیاط مسکونی با مشخصات مندرج در قولنامه به موکل انتقال داده است و این موضوع در دادنامه شماره --- پرونده کلاسه --- شعبه --- حل اختلاف مورد تایید خوانده قرار گرفته است که درحال حاضر در تصرف خوانده می‌باشد که تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به تحویل مبیع با احتساب خسارات قانونی و عنداللزوم اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس مورد استدعاست. پرونده در شعبه --- شورای حل اختلاف ملایر مورد رسیدگی قرارگرفته و مرجع مذکور طرفین را جهت رسیدگی دعوت کرده آقای م.م. با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل خوانده آقای ص. معرفی نموده وکیل خواهان با حضور در شورا طبق دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی را نموده وکیل خوانده اظهار داشته موکل بنده توافق کرده که مقداری از باغ و منزل مسکونی خود را به عنوان مهریه عروس خود به خواهان واگذار نماید اما توافق ایشان به این صورت بوده که فرزند موکل ابتدا به مدت 6 ماه با خواهان صیغه موقت نماید با مهریه دو عدد سکه تمام بهار آزادی و اگر عقد دائم نمودند باغ و منزل مسکونی و دو عدد سکه بهار آزادی به عنوان مهریه به ایشان تعلق گیرد و قاضی شعبه سوم نیز طبق دادنامه شماره --- حکم بر صدور وجود علقه زوجیت موقت از تاریخ 18/7/89 با انقضاء زمانی 18/1/90 نموده مهریه وی دو عدد سکه بهار آزادی می‌باشد سپس شورا در مورد اجرت المثل ایام تصرف املاک قرار ارجاع به کارشناس صادر و نظریه کارشناس واصل مالا شورا با استدلالی که کرده طبق دادنامه شماره --- - 19/2/92 خوانده آقای ح.ص. را به تحویل 5/2 جریب باغ انگوری و دو دانگ منزل مسکونی محکوم و اجرت المثل ایام تصرف باغ انگوری و دو دانگ منزل مسکونی به مبلغ هشت میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان تعیین و اضافه کرده این مرجع صرفا تا مبلغ پنج میلیون تومان صلاحیت رسیدگی و صدور حکم دارد حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت پنج میلیون تومان از مبلغ مارالذکر بابت اصل خواسته بانضمام مبلغ صد و شصت ودو هزار تومان حق الوکاله و مبلغ چهار هزار و صد تومان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم نموده و رای صادره را حضوری و قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی شهرستان ملایر اعلام کرده آقای ح.ص. با وکالت آقای م.م. از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ملایر ارجاع شده این شعبه طبق دادنامه شماره --- - 24/12/92 اعتراض را وارد دانسته چراکه قرارداد استنادی تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده در تاریخ 15/4/89 تنظیم شده و این قرارداد مبنا قرار گرفته اگر بین زوجین آقای الف.ص. و خانم ف.ج. عقد دائم بر قرار شده اموال موجود در قرارداد 15/6/89 مهریه زوجه باشد که بعدازاین قرارداد در تاریخ 18/7/89 بین آقای الف.ص. و خانم ف.ج. عقد موقت شش ماهه منعقد می‌شود و مهریه این عقد موقت دو عدد سکه ذکر می‌شود که بعد از شش ماه اگر زوجین به توافق رسیدند تبدیل به عقد دائم می‌شود و اموال مندرج در قرارداد مورخ 15/6/89 به عنوان مهریه عقد دائم قرار می‌گیرد که بعد از اتمام عقد موقت زوجین به توافق نرسیده و از هم جداشده اند لهذا دادگاه با عنایت به اینکه زوجه به موجب دادنامه --- صادره از شعبه چهارم محاکم حقوقی در پرونده کلاسه --- مستحق دریافت مهریه خود به تعداد دو عدد سکه شده و دیگر عقد دائمی صورت نگرفته که اموال مندرج در قرارداد 15/6/89 به عنوان مهریه قرار گیرد دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرس مدنی و ماده 31 از قانون شورای حل اختلاف ضمن نقض دادنامه معترض عنه رای به بی حقی دعوای خواهان بدوی صادر می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است خانم ف.ج.با وکالت خانم ف.ف. از رای صادره به طرفیت آقای ح.ص. درخواست رسیدگی فرجامی را نموده که پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرارگرفته.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه دادنامه شماره --- - 24/12/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ملایر در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- شعبه --- شورای حل اختلاف ملایر صادرشده و اینکه موضوع منطبق با مقررات ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد علی هذا فرجام خواهی از دادنامه مذکور پذیرفته نمی شود و رد می‌گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

سعیدی - نقیب الحسینی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها