نظریه مشورتی شماره 7/96/1361 مورخ 1396/06/14

تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1361
شماره پرونده: 1044-1/168-96

استعلام:

در حوزه قضایی بخش که چند شعبه داشته باشد ولی به غیر از شعبه اول مابقی شعب فاقد رئیس و با دادرس اداره شود در مورد جرائم در صلاحیت کیفری یک و در راستای ماده 337 ق.آ.د.ک آیا می‌شود جرائم موضوع ماده 302 قانون مذکور را به شعبه دیگر غیر از شعبه اول ارجاع و دادرس متصدی آن شعبه به جانشینی بازپرس به پرونده رسیدگی نماید یا اینکه حتما بایستی رئیس شعبه به عنوان جانشین بازپرس به این نوع پرونده‌ها رسیدگی نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 1 و 2 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی وظایف و اختیارات مقامات قضایی باید به موجب قانون تعیین گردد و مستفاد از ماده 337 یاد شده، این است که در صورت حضور رئیس حوزه دادگاه عمومی بخش و عدم حضور روسای سایر شعب (در صورتی که دادگاه بخش دارای شعب متعدد باشد)، موجب قانونی جهت ارجاع به دادرس علی البدل جهت رسیدگی به جرایم موضوع ماده 302 این قانون به جانشینی بازپرس نمی‌باشد.

منبع