مفهوم دعاوی خانودگی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: امکان طرح دعوی در دادگاه محل سکونت زوجه در اختلاف بین زوجین تجویز شده است؛ بنابراین شامل مواردی که اشخاصی غیر از زوج علیه زن طرح دعوی می کنند نمی شود، زیرا دعاوی مذکور منصرف از دعاوی خانوادگی است.

رای خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده محاکماتی کلاسه --- - 91 شعبه --- دادگاه خانواده شیراز دلالت دارد که خواهان آقای س. در مورخ 1392/09/04 دادخواستی به خواسته ملاقات فرزند- بدوا صدور دستور موقت مبنی بر ملاقات فرزند مشترک و سپس رسیدگی و صدور حکم به طرفیت همسرش خانم ز. تقدیم محاکم خانواده تهران نموده و جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه خانواده ارجاع شده است. پس از شروع به رسیدگی و دستور ابلاغ دادخواست و ضمائم و استماع اظهارات وکیل خواهان به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ 1392/09/25 و صدور دستور موقت جهت ملاقات فرزند مشترک به مدت 3 ساعت طی دادنامه شماره --- - 1392/09/27 با توجه به عدم ابلاغ اوراق اخطاریه خوانده و توجها به اظهارات وکیل خواهان و مفاد لایحه تقدیمی خوانده به شماره 3057 - 1392/10/01 و ضمیمه آن صفحات 40 و 41 که به موجب آن محل اقامت خود را شهرستان شیراز اعلام داشته است. دادگاه مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم خانواده شیراز می‌نماید و جهت رسیدگی به شعبه --- ارجاع می‌شود. شعبه مرجوع الیه با تشکیل جلسه دادرسی و دعوت طرفین و استماع اظهارات وکیل خواهان به شرح صورت جلسه تنظیمی مورخ 1393/04/24 سپس با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 1393/04/25 با استدلال مندرج در رای و مستند به ماده 1174 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به برقراری ملاقات و رفع مانع جهت ملاقات خواهان با فرزندش از ساعت 9 صبح لغایت 9 شب روزهای جمعه هر هفته در شیراز صادر و اعلام می‌نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی خواهان نسبت به رای صادره درخصوص محل ملاقات پرونده جهت رسیدگی به شعبه --- تجدیدنظر استان فارس ارجاع می‌شود به موجب دادنامه شماره --- - / 139393/26 به این استدلال که به استناد ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر می‌باشد و هر چند تجدیدنظر خوانده در شیراز سکونت دارد. این موضوع نافی صلاحیت دادگاه تهران نیست مستند به ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای را نقض و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظربه اینکه مطابق ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 طرح دعوی در محل سکونت زوجه در اختلاف بین زوجین تجویز شده است. و علی الاصول اقامتگاه قانونی زن شوهردار مطابق با ماده 1005 قانون مدنی. در واقع مربوط به جائی است که اشخاصی غیر از زوج علیه زن طرح دعوی می کند و منصرف از دعاوی خانوادگی می‌باشد. که زوجین علیه یکدیگر طرح می نمایند. لذا استدلال شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان فارس در منحصر نمودن طرح دعوی زوج در اقامتگاه قانونی زوجه مطابق ماده مذکور صحیح تشخیص داده نمی شود به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض آن مقرر می‌دارد که پرونده جهت ادامه رسیدگی به مرجع مربوطه اعاده گردد.

شعبه اول دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون

حمیدرضا موحدی - عنایت حیاتی

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها