ملاک تعیین مسکن مستقل برای زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوای الزام زوج به تهیه مسکن مستقل، باید شئونات زوجه مانند شرایط خانوادگی، تحصیلات، نزدیکی به محل کار وی و محل تحصیلات فرزندش رعایت شود.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دعوی خانم م. س.گ. با وکالت خانم م. س. و آقای س. ک. به طرفیت آقای م. م. با وکالت آقای ح. ص. به خواسته الزام به تهیه مسکن مستقل،با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده نسبت به تهیه منزل با ارائه قراردار اجاره و کد رهگیری اقدام نموده است و با توجه به مراتب سبق عدم تمکین زوجه و صدور اجازه ازدواج مجدد خوانده ،ادعای عدم توان اختیار منزل در شرایط ایده آل اعلامی خواهان غیروارد به نظر نمی رسد و از طرفی تهیه منزل در شهر دیگری غیر از تهران با توجه به نزدیکی به محل اشتغال زوج و شرایط عمومی منزل مورد تعرفه خلاف شئونات زوجه به نظر نمی رسد ،لذا دادگاه دعوی مطروحه را سالبه به انتفای موضوع تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد،رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

امیررضا دهقانی نیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم م. س.گ. به طرفیت آقای م. م. با وکالت آقای ح. ص.م. از دادنامه شماره --- - 1394/02/30 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران وارد و موجه است و رای مزبور که به موجب آن با عدم پذیرش تقاضای تجدیدنظرخواه(زوجه) مبنی بر الزام تجدیدنظرخوانده (زوج) به تهیه مسکن متناسب با شئون زوجه حکم به رد دعوی صادر شده است مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده است چرا که اولا منظور خواهان اصلی از تهیه مسکن مستقل نه هر مسکنی است بلکه منزل مناسب در حدود شئونات متعارف می‌باشد همانطوری که در ماده 1107 قانون مدنی نفقه را عبارت از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض اعلام کرده است ثانیا با توجه به شرایط خانوادگی و تحصیلات عالیه زوجه (دکترای روانشناسی و دارای مطب) ادعا و اظهارات وی در مورد اینکه مسکن تهیه شده که شامل یک آپارتمان 70 متری در منطقه........می باشد با توجه به اینکه خود متولد و بزرگ شده تهران بوده و محل کار وی و تحصیلات فرزندش نیز در تهران می‌باشد به سبب بعد مسافت و دور بودن از محل کارش مناسب و شایسته شرایط وی نبوده و شئونات وی رعایت نگردیده قابل پذیرش و مطابق قانون است ثالثا تهیه مسکن مناسب مطابق شئونات زوجه در یکی از نقاط تهران با توجه به تحصیلات عالیه زوج (روانپزشک) شغل و میزان متوسط درآمد وی عرفا امر شاقی برای زوج نبوده و خارج از توان و استطاعت مالی او به نظر نمی رسد به ویژه اینکه خود زوج نیز در حال حاضر با همسر دوم خود در مناطق شمالی تهران ساکن است علیهذا با توجه به مراتب مذکور و نیز مفاد اظهارات طرفین در جلسه مورخ 1394/07/14 این دادگاه با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض کرده و با استناد به ماده 1106 و 1107 قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده (زوج) به تهیه مسکن مستقل و مناسبی با رعایت شئونات متعارف زوجه در تهران صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌محرمعلی بیگدلی - علیرضا زاهدیان

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها